Prašymas Nr. 1B-16/2018

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖ

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel.: (8 5) 239 6273 / 239 6844

Seimo narių grupės atstovas(-ai):

Stasys Šedbaras

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lietuvos Respublikos

Konstituciniam Teismui 2018-06-15 Nr. S-2018-4866

Ginčijamą aktą priėmusi valstybės institucija:

Lietuvos Respublikos Seimas

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymas ištirti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. XIII-1227 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo" pakeitimo" atitikimą aukštesnės galios teisės aktams

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gegužės 31 d. priėmė nutarimą Nr. XIII-1227 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo" pakeitimo", kuriuo iš minėtos Specialiosios tyrimo komisijos sudėties buvo išbrauktas Seimo narys Andrius Kubilius, deleguotas į komisiją Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos.

Manome, kad šis Seimo nutarimas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams: Seimo statutui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai dėl šių argumentų:

1. Seimo statuto 232 straipsnyje „Specialiosios tyrimo komisijos sudarymo tvarka“ nustatyta, kad specialioji tyrimo komisija sudaroma iš Seimo narių, o komisijos narius šio statuto 71 straipsnio nustatyta tvarka siūlo Seimo dauguma ir Seimo mažuma. Sudarydamas komisiją, Seimas kartu paskiria komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją, nustato tyrimo atlikimo terminus.

Seimo statuto 71 straipsnyje „Komisijų sudarymas" numatyta, kad sudarant komisiją pirmiausia nustatomas komisijos narių skaičius. Po to nustatomos Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normos, taip pat terminas kandidatams į komisijos narius pasiūlyti. Seimas balsuoja už visą taip suformuotą komisijos narių sąrašą. Jeigu jis nepatvirtinamas, procedūra kartojama. Jokių kitų tokios rūšies komisijos formavimo taisyklių Seimo statute nėra numatyta.

Specialioji tyrimo komisija Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti buvo sudaryta Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. XIII-1036 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“. Ji buvo sudaryta Statuto nustatyta bendra tvarka pagal proporcingo frakcijų atstovavimo principą iš 12 narių.

Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“, minėta, iš šios komisijos buvo išbrauktas vienas jos narys, deleguotas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos - Andrius Kubilius. Tačiau šiuo nutarimu nebuvo pakeistas komisijos narių skaičius, todėl nebuvo pakeista ir frakcijų atstovavimo proporcija. Tai reiškia, kad komisijos sudėtis po nutarimo priėmimo lieka neteisėta, kadangi buvo pažeistas minėtas Seimo statuto 71 straipsnis „Komisijų sudarymas“, kuriame numatyta, kad sudarant komisiją pirmiausia nustatomas komisijos narių skaičius, o po to nustatomos Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normos.

2. Šio nutarimo teikėja - valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seimo narė Agnė Širinskienė - siūlymą išbraukti opozicinės frakcijos narį iš specialiosios tyrimo komisijos argumentavo tuo, kad jo sūnus esą yra vienos užsienio kompanijos, kuri inter alia investuoja ir Baltarusijoje, stebėtojų tarybos narys, todėl, esą, šis Seimo narys gali turėti konkuruojančių interesų su kitu Seimo nariu, dėl kurio ir yra sudaryta specialioji tyrimų komisija.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra išvardinti visi reikalavimai ir ribojimai kandidatui į Seimo narius ir Seimo nariui.

Konstitucijos 56 straipsnyje išvardinti visi reikalavimai ir ribojimai kandidatui į Seimo narius.

Konstitucijos 59 straipsnio trečiojoje dalyje numatyta, kad Seimo narys, įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygtinai, netenka Seimo nario mandato. Dėl to Seimas priima nutarimą.

To paties straipsnio ketvirtojoje dalyje pasakyta, kad pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų.

Konstitucijos 60 straipsnyje numatyti ribojimai Seimo nariui užsiimti kita veikla ir (ar) gauti kitą, nei Seimo nario, atlyginimą. Konstitucijos 63 straipsnio 7 punkte numatyta, kad Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai jis pereina dirbti arba neatsisako darbo, nesuderinamo su Seimo nario pareigomis. Seimo statuto 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tokiu atveju Seimo nutarimas nutraukti Seimo nario įgaliojimus priimamas daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

Konstitucijos 74 straipsnyje numatyta, kad Seimo narys už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą, taip pat paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas, gali būti pašalintas iš užimamų pareigų tik apkaltos proceso tvarka.

Jokių kitų ribojimų ar pareigų Konstitucijoje Seimo nariui nenustatyta. To nėra (ir negali būti) žemesnės galios teisės akte - Seimo statute.

Atskirais atvejais, įgyvendinant Konstitucijos 59 straipsnio ketvirtosios dalies nuostatą, kad pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų, yra nustatyta pareiga deklaruoti viešuosius ir privačius interesus. Tai numatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (2 straipsnio 1 dalis, 4-6 ir kiti straipsniai). Kaip Seimo narys laikosi šios pareigos kontroliuoja Seimo Etikos ir procedūrų komisija (Seimo statuto 78 straipsnis). Seimui priimant sprendimą dėl A. Kubiliaus pašalinimo iš komisijos, nei Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), nei Seimo etikos ir procedūrų komisija nebuvo nustačiusios kokių nors A. Kubiliaus padarytų viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimų.

3. Taigi nei Konstitucijoje, nei Seimo statute nėra numatyta jokių kitų pagrindų ir tvarkos apriboti Seimo nario teises ir kompetenciją. Visi Seimo nariai, kol jie eina savo pareigas Seime, yra lygūs ir negali būti varžomis jokių mandatų. Seimo dauguma, balsuodama dėl opozicinės frakcijos nario pašalinimo iš Specialiosios tyrimo komisijos nario pareigų, viršijo Konstitucijos ir Seimo statuto Seimui suteiktus įgaliojimus, šiurkščiai pažeidė visų Seimo narių lygybės principą, o tai reiškia, kad Seimas minėtu nutarimu šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir Seimo statutą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 ir 106 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 63-66 straipsniais, prašome ištirti:

1. ar Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. XIII-1227 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo" pakeitimo" neprieštarauja Konstitucijos 59 straipsnio ketvirtajai daliai ir Seimo statuto 71 ir 232 straipsniams.

PRIDEDAMA:

1) šio kreipimosi į Konstitucinį Teismą 9 egzemplioriai;

2) Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. XIII-1227 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“, 9 egz.

Seimo nariai:

1. Stasys Šedbaras

2. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

3. Gabrielius Landsbergis

4. Ingrida Šimonytė

5. Monika Navickienė

6. Aušrinė Armonaitė

7. Arūnas Gelūnas

8. Vitalijus Gailius

9. Simonas Gentvilas

10. Virgilijus Alekna

11. Paulius Saudargas

12. Mantas Adomėnas

13. Vytautas Kernagis

14. Antanas Matulas

15. Algis Strelčiūnas

16. Edmundas Pupinis

17. Kazys Starkevičius

18. Agnė Bilotaitė

19. Vytautas Juozapaitis

20. Arvydas Anušauskas

21. Sergejus Jovaiša

22. Eugenijus Gentvilas

23. Bronislovas Matelis

24. Aušra Maldeikienė

25. Algirdas Sysas

26. Julius Sabatauskas

27. Algimantas Salamakinas

28. Rimantas Jonas Dagys

29. Andrius Navickas

30. Audronius Ažubalis

31. Jurgis Razma

32. Irena Degutienė

33. Gintaras Vaičekauskas

34. Naglis Puteikis

35. Linas Balsys

36. Raminta Popovienė

37. Rasa Juknevičienė

38. Laurynas Kasčiūnas

Tvirtinu 38 (trisdešimt aštuonių) Lietuvos Respublikos Seimo narių parašus.

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis

2018-06-15