Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

1993 m. vasario 3 d. priimtas Konstitucinio Teismo įstatymas

Informacija atnaujinta: 2018-05-14 08:59

1992 m. spalio 25 d. referendume priėmus Konstituciją, reikėjo nedelsiant įgyvendinti kai kurias konstitucines normas, taip pat sukonkretinti Konstitucinio Teismo statusą. Konstitucinio Teismo įstatymo projektą rengė neoficiali darbo grupė, jos darbą koordinavo K. Lapinskas, jam padėjo Seimo Juridinio skyriaus darbuotojai.
Rengto projekto pagrindas – Konstitucijos VIII skirsnio „Konstitucinis Teismas“ normos dėl Konstitucinio Teismo statuso apibūdinimo, kompetencijos, sudarymo principų, teisėjų teisinės padėties, aktų galiojimo padarinių ir kt. Vienas iš šaltinių, kuriuo remtasi kuriant šį įstatymo projektą, buvo Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo įstatymas, kiti Europos valstybių konstitucinių teismų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
Atsižvelgus į skirtingą Europos valstybių patirtį, rengiant įstatymo projektą buvo diskutuojama, ar šiame teisės akte turi būti tik tos normos, kurios apibūdina Konstitucinio Teismo, kaip valdžios institucijos, statusą ir darbo organizavimą, ar reikia aprėpti ir teisminį procesą. Pasirinktas konsoliduoto įstatymo variantas.
Rengiant, svarstant ir priimant Konstitucinio Teismo įstatymą taip pat buvo diskutuojama dėl asmenų teisės tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą ir paduoti konstitucinį skundą. Tačiau jau rengiant Konstituciją ir nustatant žmogaus teisių ir laisvių gynimo institucinę struktūrą buvo nuspręsta, kad teismai, Seimo kontrolieriai ir daugelis kitų valstybės institucijų deramai užtikrins optimalią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą. Kita vertus, nebuvo atmetama ir prielaida, kad ilgainiui asmens teisė tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą galės būti įtvirtinta Konstitucijoje.
Baigiant svarstyti įstatymo projektą taip pat buvo keliamas klausimas, ar nereikėtų šio įstatymo iš karto įtraukti į Konstitucijos 69 straipsnyje numatytą konstitucinių įstatymų sąrašą, tačiau nutarta, kad tai galės būti išspręsta vėliau, kai Seimas patvirtins tokį sąrašą. 1993 m. vasario 3 d. Seimas priėmė Konstitucinio Teismo įstatymą.