Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2014 m. gegužės 27 d. Nr. 2B-119

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2014 m. birželio 3 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-39/2014) ištirti, „ar: 1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012-07-24, Nr. 88-4609) patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.1, 7.8 ir 7.9 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; Žin., 2012, Nr. 17-752) 74 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatoms dėl įstatyme nustatyto reguliavimo išplėtimo, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai valstybės valdžios padalijimo principą, 94 straipsnio 2 punktui, nustatančiam, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo įstatymus, 7 punktui, nustatančiam, kad Vyriausybė vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai, bei konstituciniam teisinės valstybės principui;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012-09-29, Nr. 113-5704) patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 16.3, 16.4 ir 17 punktai, nustatantys pareigą asmenims, kurie savo ūkiniams poreikiams tenkinti naudoja termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pasigamintą elektros energiją, mokėti iš dalies už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; Žin., 2012, Nr. 17-752) 2 straipsnio 48 dalies, 46 straipsnio 5 ir 6 dalių, 69 straipsnio 7 dalies nuostatoms, kurios reiškia, kad už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas moka tik vartotojai, kurie perka elektros energiją, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai valstybės valdžios padalijimo principą, 94 straipsnio 2 punktui, nustatančiam, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo įstatymus, 7 punktui, nustatančiam, kad Vyriausybė vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai, bei konstituciniam teisinės valstybės principui.“

 

  1. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 Gediminas Mesonis

2014 m. gegužės 27 d.