Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. birželio 16 d. Nr. 2B-128
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2014 m. birželio 25 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-42/2014) "ištirti ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012--07-04 nutarimo Nr. 810 1.1. p. ir šio nutarimo 2 p. patvirtinto Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašo 1 p. nuostatos, kad į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia - ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia, neprieštarauja AIEĮ 13 str. 3 d. 1 p. (2013-01-17 įstatymo Nr. XII-169 redakcija, galiojanti nuo 2013- 02-01)."

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Danutė Jočienė

2014 m. birželio 16 d.