Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. birželio 26 d. Nr. 2B-131
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2014 m. liepos 3 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-43/2014) "ištirti, ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio 2 dalis (2006 m. sausio 20 d., 2012 m. spalio 17 d. redakcijos) (Žin., 2006, Nr 17-601; Žin., 2012, Nr. 129-6475) tiek, kiek leidžiama gauti valstybinę pareigūnų pensiją valstybės / viešojoje tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems (Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, ministrams, Ministrui Pirmininkui, teisėjams) asmenims ir savivaldybių tarybų nariams, neprieštaravo / neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams."

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Vytautas Greičius

2014 m. birželio 26 d.