Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo priėmimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PAREIŠKĖJO PRAŠYMO PRIĖMIMO

2014 m. liepos 11 d. Nr. 2B-133
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas (Nr. 1B-44/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalis (2012 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek joje nenumatyta, kad Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) nustatyti griežtesni apribojimai negu iki tol galiojusioje šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje (2007 m. gruodžio 4 d. redakcija), netaikomi asmenims, kurie 2011 m. vasario 28 d. neturėjo leidimo laikyti ginklus ar leidimo nešiotis ginklus ir turėjo įsigiję dujinius pistoletus (revolverius), nuo 2011 m. kovo 1 d. priskiriamus C kategorijos ginklams, jeigu aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi apribojimai, atsirado iki Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, neprieštarauja Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui,
ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 35/2014.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas