Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. liepos 23 d. Nr. 2B-136
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Egidijui Šileikiui iki 2014 m. rugpjūčio 27 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Klaipėdos miesto apylinkės teismo prašymo (Nr. 1B-45/2014) "ištirti:
ar LR Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano (Valstybės Žinios, 2012, Nr.: 70-3592) 9.2.1.5 punkto normos ta apimtimi, kuria jos nustato, kad "teritorijoje L. Rėzos g. [...] 26A (Juodkrantė) sukuriamas [...] užstatymas: vienas gyvenamasis namas ir vienas priklausinys", neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, konsituciniams teisngumo, teisinės valstybės principams;
ar LR Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano 9.2.1.5 punkto normos ta apimtimi, kuria jos nustato, kad "teritorijoje L.Rėzos g. [...] 26A (Juodkrantė) sukuriamas [...] užstatymas: vienas gyvenamasis namas ir vienas priklausinys", nepažeidžia Konstitucinio teisinės valstybės principo sudėtinių elementų: teisės aktų hierarchijos ir valdžių padalijimo principų;
ar LR Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano 9.2.1.5 punkto normos ta apimtimi, kuria jos nustato, kad "teritorijoje L. Rėzos g. [...] 26A (Juodkrantė) sukuriamas [...] užstatymas: vienas gyvenamasis namas ir vienas priklausinys", nepažeidžia Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies ir Konstitucinio teisinės valstybės principo;
ar LR Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano 9.2.1.5. punkte įtvirtintos nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Valstybės Žinios, 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 19 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir 4 daliai; 22 straipsnio 2 dalies 2 punktui ir 5 daliai; 23 straipsnio 1 ir 8 dalims, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Valstybės žinios, 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 28-1 straipsnyje (Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas) nustatytam teisiniam reguliavimui."

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Gediminas Mesonis

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Egidijus Šileikis

2014 m. rugpjūčio 18 d.