Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. rugsėjo 17 d. Nr. 2B-142
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2014 m. rugsėjo 24 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo (Nr. 1B-49/2014) "ištirti:
1. Ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies (2013 m. sausio 1 d. redakcija) nuostata "bendrojo naudojimo objektų administratoriais negali būti šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjai, asmenys, teikiantys atliekų vežimo paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas (išskyrus namus, kuriuose nėra liftų), jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su išvardytais asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą. Šis draudimas bendrojo naudojimo objektų administratoriui netaikomas administruojant turtą, esantį gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 100 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip" ir CK 4.84 straipsnio 12 dalies nuostata "šio straipsnio 5 ir 6 dalių normos mutatis mutandis taikomos ir bendrojo naudojimo objektų administratoriams, veikiantiems pagal su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviais sudarytas sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo" tiek, kiek jose nustatytas ribojimas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos neįsteigusiems ar jungtinės veiklos sutarties nesudariusiems asmenis pasirinkti bet kurį bendro naudojimo objektų administratorių, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 35 straipsnio 2 daliai.
2. Ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies (2013 m. sausio 1 d. redakcija) nuostata "bendrojo naudojimo objektų administratoriais negali būti šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjai, asmenys, teikiantys atliekų vežimo paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas (išskyrus namus, kuriuose nėra liftų), jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su išvardytais asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą. Šis draudimas bendrojo naudojimo objektų administratoriui netaikomas administruojant turtą, esantį gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 100 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip" tiek, kiek joje nustatytas šio draudimo netaikymas gyvenamosios vietovėms, kuriose gyvena mažiau negu 100 000 gyventojų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai."

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Algirdas Taminskas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Elvyra Baltutytė


2014 m. rugsėjo 17 d.