Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PAREIŠKĖJO PRAŠYMO

2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. 2B-143
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareiškėjo - Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas (Nr. 1B-49/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir - CK) 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 7 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 35 straipsnio 2 daliai,
ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.
Bylai suteikiamas numeris 37/2014.
1. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti CK 4.84 straipsnio 12 dalies tiek, kiek, jo teigimu, joje nustatytas ribojimas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos neįsteigusiems ar jungtinės veiklos sutarties nesudariusiems asmenims pasirinkti bet kurį bendrojo naudojimo objektų administratorių, atitiktį Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 35 straipsnio 2 daliai.
2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyti teismo nuomonės dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog iš Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto kyla reikalavimas, kad teismai, argumentuodami savo prašyme pateiktą nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai, neapsiribotų vien bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, o savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės akto (jo dalies) nuostatos atitikties Konstitucijai pagrįstų aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais (inter alia Konstitucinio Teismo 2005 m. gruodžio 12 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. sausio 17 d. nutarimai, 2006 m. sausio 17 d., 2007 m. liepos 5 d., 2007 m. rugsėjo 12 d., 2008 m. spalio 14 d. sprendimai).
3. Atlikus pareiškėjo - Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo išankstinį tyrimą nustatyta, kad pareiškėjas nepateikė aiškiai suformuluotų teisinių argumentų, pagrindžiančių abejonę dėl ginčijamos CK 4.84 straipsnio 12 dalies nuostatos prieštaravimo Konstitucijai.
3.1. Pažymėtina, kad CK 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 12 dalyje nustatyta, jog bendrojo naudojimo objektų administratoriams, administruojantiems daugiabučius namus, kurių gyventojai yra įsteigę bendrijas arba sudarę jungtinės veiklos sutartis, mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 5, 6 dalių nuostatos, kuriose bendrojo naudojimo objektų administratoriams nustatyti reikalavimai administruoti turtą pagal CK 4.240 straipsnį "Turto paprastojo administravimo turinys" bei drausti savo civilinę atsakomybę už fiziniams ir juridiniams asmenims padarytą žalą vykdant administravimo funkcijas civilinės atsakomybės draudimu. Daugiabučių namų, kurių gyventojai nėra įsteigę bendrijų ar sudarę jungtinės veiklos sutarčių, administratorių pasirinkimo santykiai šiomis nuostatomis iš viso nereguliuojami.
3.2. Pareiškėjas nepateikia teisinių argumentų, kodėl nenustačius, kad bendrijas įsteigusių ar jungtinės veiklos sutartis sudariusių gyventojų pasirinktiems bendrų patalpų administratoriams taikomi tam tikri apribojimai, pažeidžiama neįsteigusių bendrijų ar nesudariusių jungtinės veiklos sutarčių daugiabučių namų gyventojų teisė į nuosavybę. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad iš esmės abejonių jam kyla ne dėl CK 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 12 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo, o būtent dėl CK 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 7 dalies, kurioje nustatyta, kad tam tikri ribojimai taikomi pasirenkant daugiabučių namų, kurių gyventojai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, administratorių. Todėl neaišku, kodėl pareiškėjas ginčija CK 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 12 dalies atitiktį Konstitucijai.
4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad prašymas ištirti, ar CK 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 12 dalis neprieštarauja Konstitucijai, neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų.
Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsniu,

g r ą ž i n u pareiškėjo - Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo dalį, kurioje prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 12 dalis tiek, kiek joje nustatytas ribojimas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos neįsteigusiems ar jungtinės veiklos sutarties nesudariusiems asmenims pasirinkti bet kurį bendro naudojimo objektų administratorių, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 35 straipsnio 2 daliai.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas