Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. spalio 7 d. Nr. 2B-145
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Egidijui Šileikiui iki 2014 m. spalio 17 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-50/2014) "ištirti, ar:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 04 23 priimto akto "Dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties socialinės apsaugos srityje" 33 straipsnio 1 dalies nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 32 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Egidijus Šileikis

2014 m. spalio 7 d.