Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Konstitucinio Teismo pranešimas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 P R A N E Š I M A S

 1996 m. liepos 2 d. Konstitucinis Teismas oficialiai pranešė, kad sustabdomas 1995 m. balandžio 18 d. priimto Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 4 pastraipos bei 30 straipsnio, taip pat 1995 m. gruodžio 20 d. priimto Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnio 4 ir 5 pastraipų, 3 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto bei 11 straipsnio ketvirtosios ir penktosios dalių galiojimas iki tol, kol bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje.

1997 m. vasario 13 d. Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl alkoholio reklamos kontrolės“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

Remdamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio trečiąja dalimi pranešu, kad nuo Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo dienos atstatomas galiojimas:

1) 1995 m. balandžio 18 d. Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 4 pastraipos, taip pat 30 straipsnio, išskyrus šio straipsnio trečiosios dalies nuostatą „Audio arba vizualinės informacijos turinio, apipavidalinimo, jos perdavimo būdų pripažinimo alkoholio reklama kriterijus, ...“;

2) 1995 m. gruodžio 20 d. Tabako kontrolės įstatymo 1 straipsnio 4 pastraipos, 1 straipsnio 5 pastraipos, išskyrus nuostatą „taip pat Lietuvos Respublikoje realizuojamas prekes, gaminius, kitas materialines informacijos laikmenas, paslaugas, tiesiogiai nesusietas su tabako gaminiais ir jų vartojimu“, 3 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto, 11 straipsnio ketvirtosios dalies, taip pat 11 straipsnio penktosios dalies, išskyrus nuostatą „Vizualinės arba audioinformacijos turinio, apipavidalinimo, jos perdavimo būdų pripažinimo tabako reklama kriterijus, ...“.

Šis pranešimas oficialiai paskelbiamas Valstybės žiniose, taip pat per kitas visuomenės informavimo priemones.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                         J. Žilys

Vilnius, 1997 m. vasario 13 d.