Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 PRANEŠIMAS

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 „DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ALITA“ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI“ GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

 2006 m. gruodžio 15 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimu „Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo“ yra priimtas nagrinėti pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarime Nr. X-922 „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos AB „Alita“ privatizavimo aplinkybėms ištirti išvadų“ (Žin., 2006, Nr. 134-5065) išdėstytas prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1698 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Alita“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo sutarties projektui“ (Žin., 2003, Nr. 123-5628) neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 2 daliai (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija), 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai „Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo“.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalį jeigu Konstitucinis Teismas priima sprendimą priimti nagrinėti prašymą, Konstitucinio Teismo primininkas tuoj pat apie tai oficialiai paskelbia „Valstybės žiniose“, taip pat Konstitucinio Teismo interneto tinklapyje ir akto galiojimas sustabdomas nuo oficialaus paskelbimo dienos iki Konstitucinio Teismo nutarimo dėl šios bylos paskelbimo.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

p r a n e š u, kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos, iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje, yra sustabdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1698 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Alita“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo sutarties projektui“ galiojimas.

 

Pirmininkas                                 Egidijus Kūris