Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo priėmimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PAREIŠKĖJO PRAŠYMO PRIĖMIMO

2014 m. lapkričio 10 d. Nr. 2B-156
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareiškėjo - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas (Nr. 1B-53/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnis (2003 m. lapkričio 27 d. redakcija) tiek, kiek jame nenustatytas specialus Vidaus tarnybos statute (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) nustatyto pareigūnų išleidimo į atsargą amžiaus, kaip pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo ir mokėjimo sąlygos, taikymo asmenims, iš tarnybos išėjusiems iki šio statuto įsigaliojimo, reguliavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui,
ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 40/2014.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas