Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. 2B-165
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2014 m. gruodžio 8 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-58/2014) "ištirti, ar Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalis (2008 m. gruodžio 23 d. redakcija, Žin., 2008, Nr. 149-6033) tiek, kiek nustatyta, jog šio straipsnio 1 dalies 32 punkte nustatyta lengvata netaikoma, jeigu gyventojo atitinkamos pajamos gautos iš gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalies nuostatai "valstybė <...> globoja <...> vaikystę", 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėjas
Gediminas Mesonis
2014 m. lapkričio 21 d.