Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. 2B-164
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Pranui Kuconiui iki 2014 m. lapkričio 28 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo (Nr. 1B-57/2014) "ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatytas teisinis reguliavimas ta apimtimi, kuria remiantis valstybines pensijas paskyrus penkis ir daugiau vaikų pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms motinoms, ši asmenų grupė praranda teisę gauti politinių kalinių ir tremtinių valstybinę pensiją neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52, 23 straipsniams bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, konstituciniams teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo principams."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėjas
Pranas Kuconis
2014 m. lapkričio 21 d.