Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 2B-168
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2014 m. gruodžio 11 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-59/2014) "ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 6 dalis (2012-10-17, Nr. XI-2302, Žin., 2012, Nr. 127- 6391 (2012-11-03 įstatymo redakcija), kurioje nustatyta, kad "VSDFV teritorinių skyrių direktoriai ir jų pavaduotojai turi teisę priimti sprendimus dėl socialinio draudimo išmokų gavėjų kaltės permokėtų socialinio draudimo ir kitų išmokų, kurių skyrimas ir mokėjimas pavestas šiems teritoriniams skyriams, sumų išieškojimo, neapribojant kokiu nors terminu", neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui ir Konstitucijos preambulėje nustatytiems konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos ir atsakingo valdymo principams."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėjas
Vytas Milius
2014 m. gruodžio 3 d.