Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. 2B-173
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Algirdui Taminskui iki 2014 m. gruodžio 18 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-64/2014) "ištirti, ar Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnis (2010 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. XI-813 redakcija) ta apimtimi, kiek jame nenustatyta reorganizavimo metu įsteigtos naujos politinės partijos, perėmusios reorganizuotos politinės partijos teises ir pareigas, teisė gauti (perimti teisę į) atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 34 straipsnio 2 daliai, 35 straipsnio 1 ir 3 dalims ir konstituciniam teisinės valstybės principui."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėjas
Algirdas Taminskas
2014 m. gruodžio 4 d.