Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 2B-188
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,
p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2014 m. gruodžio 23 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo (Nr. 1B-71/2014) "ištirti, ar 2010 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1146 2 straipsnio 4 dalis (2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2156 redakcija) ta apimtimi, kuria nenumatyta, kad nuo 2011 m. kovo 1 d. galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti griežtesni negu iki 2011 m. vasario 28 d. galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi ir asmenims, kurie iki 2011 m. vasario 28 d. turėjo įsigiję ginklus, nuo 2011 m. kovo 1 d. priskiriamus C kategorijos ginklams, jeigu aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi apribojimai, atsirado iki 2011 m. vasario 28 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatoms bei konstituciniam teisinės valstybės principui."

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau
Teisėjas
Vytas Milius
2014 m. gruodžio 15 d.