Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl valdininkų atsistatydinimo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo 10 d. nutarimas

DĖL VALDININKŲ ATSISTATYDINIMO

 Santrauka

Bylą inicijavo apylinkės teismas. Jo nutartyje buvo prašoma ištirti, ar Valdininkų įstatymo 20 straipsnio 3 dalis, kurioje reglamentuojama, kokiu būdu valdininkai gali pareikšti apie savo nesutikimą su valstybės valdžios institucijų vykdoma politika, atitinka Konstituciją. Prašymas buvo pagrįstas Konstitucijos 25 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kuriose įtvirtinta, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Pareiškėjo nuomone, Valdininkų įstatymo 20 straipsnio 3 dalis taip pat prieštarauja Konstitucijos 33 straipsnio 2 daliai, kurioje nustatyta: „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.“

Konstitucinis Teismas pripažino, kad ginčijama Valdininkų įstatymo 20 straipsnio 3 dalis prieštarauja Konstitucijai ta dalimi, kuria nustatyta, kad „B“ lygio valdininkai, per visuomenės informavimo priemones, politinius ir kitus visuomeninius renginius (nebent tokie pareiškimai padaromi vykstant Seimo, Respublikos Prezidento ar savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai) pareiškę apie savo nesutikimą su Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės vykdoma politika, sprendimais ar veiksmais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų atsistatydinti, o jeigu atsistatydinti atsisako, jie atleidžiami iš darbo įstatymų nustatyta tvarka ir laikomi atleistais iš valstybės tarnybos.

 

Tezės

Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Taigi Konstitucijoje įtvirtinta, kad įsitikinimų išraiškos, informacijos laisvės ribojimas visada turi būti suvokiamas kaip išimtinio pobūdžio priemonė. Ribojimo išimtinumas reiškia, kad Konstitucijoje nustatytų galimų ribojimo pagrindų negalima aiškinti jų išplečiant. Čia įtvirtintas būtinumo kriterijus suponuoja tai, kad kiekvienu atveju ribojimo pobūdis, apimtis turi atitikti siekiamą tikslą (vadinamasis pusiausvyros reikalavimas).

Valdininkas yra atitinkamų valstybės arba savivaldybės institucijų kompetencijos įgyvendinimo dalyvis. Atsižvelgiant į valdininko teisinio statuso ypatumus yra galimi tam tikri jo pilietinių teisių apribojimai. Teisės požiūriu reikšminga yra tai, kad asmuo, tapdamas valdininku, įsipareigoja deramai atlikti pareigas, sutinka su įstatyme numatytais jo teisių ir laisvių apribojimais. Šiuo atveju svarbos turi tai, kad didelius reikalavimus valdininkams ir jiems taikomus apribojimus paprastai atsveria įstatymų jiems garantuojamos atitinkamos teisės, paskatinimų ir apdovanojimų sistema, darbo užmokesčio bei kitos socialinės garantijos.

Nesutikimas – tai nesutarimas, nesantaika. Atsižvelgiant į Konstitucijos 25 straipsnio turinį darytina išvada, kad būtų netoleruotinas ir su valstybės tarnyba tam tikrais atvejais nesuderinamas toks valdininko viešas nesutikimas su Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės vykdoma politika, sprendimais ar veiksmais, kai jį pareiškus peržengiama lojalumo Konstitucijai riba. Tačiau įstatymų leidėjas, ginčijamojoje normoje „B“ lygio valdininkams nustatydamas pilietinės teisės kritikuoti valdžios įstaigų ar pareigūnų darbą apribojimus, reikiamai neapibrėžė nesutikimo dalyko ir visiems atvejams numatė vienodus teisinius padarinius. Tai neatitinka pusiausvyros ribojant žmogaus ir piliečio konstitucines teises reikalavimo ir yra esminė ginčijamos įstatymo normos yda. Netikslus sureguliavimas įstatymu sudaro prielaidas tam, kad pati administracija, taikydama įstatymą, nusistato normos turinį.

Dėl sureguliavimo įstatymu neapibrėžtumo, normos dispozicijos ir sankcijos tarpusavio nesuderinimo valstybės tarnyboje atsiranda teisinis neaiškumas ir netikrumas, nėra garantuojama valdininko teisių apsauga.