Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-65/2021

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. KT150-A-S139/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-65/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti, kuriam Lietuvos Respublikos teismui yra žinybingas pareiškėjo prašymas Nr. 1A-97/2020, dėl kurio Konstitucinis Teismas 2020 m. rugsėjo 15 d. priėmė sprendimą Nr. KT167-A-S153/2020 (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas), ir prašo persiųsti jį nagrinėti žinybingam teismui.

2. Konstitucinis Teismas 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-97/2020, konstatavęs, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą siekdamas apginti ne savo, o kitų asmenų konstitucines teises ir laisves. Šiame sprendime Konstitucinis Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad net jei pareiškėjas kreipdamasis į Konstitucinį Teismą būtų siekęs apginti savo konstitucines teises ir laisves, jo prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, Vilniaus apygardos teismo sprendimas, taip pat prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos neprieštarauja Civiliniam kodeksui ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų įstatymui, būtų nežinybingi Konstituciniam Teismui.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. gegužės 24 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo išaiškinti, kuriam Lietuvos Respublikos teismui yra žinybingas pareiškėjo prašymas Nr. 1A-97/2020, ir prašo persiųsti jį nagrinėti žinybingam teismui.

Taigi pareiškėjas neprašo ištirti, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, taip pat ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Vadinasi, konstatuotina, kad pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2021, 2021 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. KT69-A-S63/2021).

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-65/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė

                                                                    Gintaras Goda

                                                                    Danutė Jočienė

                                                                    Giedrė Lastauskienė

                                                                    Vytautas Mizaras

                                                                    Algis Norkūnas

                                                                    Daiva Petrylaitė

                                                                    Janina Stripeikienė