Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-67/2021

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. KT149-A-S138/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-67/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 daliai neprieštaravo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio (su 2009 m. sausio 12 d. pakeitimu) 1, 3 dalys tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jose nustatytos papildomos sąlygos, siekiant nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį, t. y. kad buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas) ir kad pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas pakeistas, savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys laikomos nutrauktomis tik nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento.

2. Kauno apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimu iš pareiškėjo priteisė skolą už 2016 m. liepos 1 d. – 2019 m. kovo 1 d. laikotarpiu tiektą šilumos energiją. Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 5 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą, be kita ko, konstatavęs, kad dėl pareiškėjo yra įsiteisėjęs Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimas, paliktas nepakeistas Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi, kuriame ginčas tarp šalių buvo išspręstas pagal analogiškas aplinkybes, tik įsiskolinimas iš pareiškėjo už šilumos energiją buvo priteistas už ankstesnį laikotarpį, taigi pareiškėjo nurodyti argumentai dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos teisėtumo jau buvo įvertinti ir atmesti kaip nepagrįsti įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. sausio 27 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2021 m. gegužės 26 d., Konstituciniame Teisme gautas 2021 m. gegužės 28 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio ,,Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas vartotojo iniciatyva“ (su 2009 m. sausio 12 d. pakeitimu) 1, 3 dalių tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį Konstitucijai.

5.1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad, jo nuomone, jo konstitucinių teisių gynybos priemonės galutinai buvo išnaudotos Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus 2021 m. sausio 27 d. nutartį.

Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo kasacinį skundą, 2021 m. sausio 27 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 5 d. nutartį paliko nepakeistą, nurodęs, kad pareiškėjo atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos teisėtumo klausimas jau yra išspręstas dėl pareiškėjo priimtu įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimu, paliktu nepakeistu Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi, kuriuo įsiskolinimas iš pareiškėjo už šilumos energiją buvo priteistas už ankstesnį laikotarpį, konstatavus, kad pareiškėjas savo buto šilumos įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos atjungė ne teisės aktų nustatyta tvarka; nurodytais teismų sprendimais nustatyti faktai pripažįstami prejudiciniais.

Taigi pareiškėjo iš esmės keliamas buto šilumos įrenginių atjungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos teisėtumo klausimas, taikant, be kita ko, ginčijamą teisinį reguliavimą pareiškėjo nurodytu aspektu, buvo išspręstas Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimu, kuriuo įsiskolinimas iš pareiškėjo už šilumos energiją buvo priteistas už ankstesnį laikotarpį, ir Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi, kuria Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. sausio 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutarties peržiūrėjimo.

5.2. Vadinasi, Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkte nurodytu galutiniu ir neskundžiamu sprendimu dėl pareiškėjo nurodytu aspektu galimai pažeistų konstitucinių teisių gynimo laikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuri buvo priimta ir įsiteisėjo 2018 m. sausio 19 d., t. y. iki 2019 m. gegužės 1 d., o ne Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. sausio 27 d. nutartis.

5.3. Pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT34-A-S31/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT156-A-S143/2020).

5.4. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-67/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai         Elvyra Baltutytė

                                                                 Gintaras Goda

                                                                 Danutė Jočienė

                                                                 Giedrė Lastauskienė

                                                                 Vytautas Mizaras

                                                                 Algis Norkūnas

                                                                 Daiva Petrylaitė

                                                                 Janina Stripeikienė