Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-28/2021 GRĄŽINIMO

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. KT148-A-S137/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-28/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 103 straipsnio (su 2005 m. sausio 20 d. pakeitimu) (toliau – ir BPK 103 straipsnis), 104 straipsnio (su 2005 m. sausio 20 d. pakeitimu) (toliau – ir BPK 104 straipsnis) tiek, kiek juose nenustatyta, kad kelionės į iškvietimo (bylos nagrinėjimo) vietą ir gyvenimo joje išlaidos atlyginamos lėšų neturintiems kaltinamiesiems, kol (jeigu) jie nėra išteisinti, taip pat nuteistiesiems, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulei, 18, 21, 29, 31 straipsniams.

2. Utenos apylinkės teismas 2020 m. kovo 26 d. nuosprendžiu pripažino pareiškėją kaltu dėl nusikaltimo, nurodyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnyje, padarymo ir paskyrė jam baudą, prieš tai atmetęs pareiškėjo prašymus apmokėti jo kelionės išlaidas. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. spalio 30 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir Utenos apylinkės teismo 2020 m. kovo 26 d. nuosprendį paliko nepakeistą, taip pat nepatenkino pareiškėjo prašymo išieškoti jam kelionių į teismo posėdžius išlaidas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. sausio 21 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 12 d.

4. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo priėmimo buvo nustatyta, kad pareiškėjo prašymas ištirti BPK 103 straipsnio, 104 straipsnio atitiktį Konstitucijai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 67straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. KT116-A-S107/2021 buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo trūkumams pašalinti.

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, minėtame Konstitucinio Teismo sprendime nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė papildomą informaciją.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

6. Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) yra nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai, be kita ko, prašyme nurodyti prašymą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus, įskaitant pagrindžiančius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (671 straipsnio 1 dalies 10 punktas), šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją prašyme suformuluoti aiškiai, tiksliai ir suprantamai (671 straipsnio 2 dalis).

7. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BPK 103 straipsnio „Proceso išlaidos“, 104 straipsnio „Proceso išlaidų atlyginimas“ tiek, kiek juose nenustatyta, kad kelionės į iškvietimo (bylos nagrinėjimo) vietą ir gyvenimo joje išlaidos atlyginamos lėšų neturintiems kaltinamiesiems, kol (jeigu) jie nėra išteisinti, taip pat nuteistiesiems, atitiktį Konstitucijos preambulei, 18, 21, 29, 31 straipsniams.

Šiame kontekste paminėtina, kad pagal BPK 103 straipsnį proceso išlaidas sudaro, be kita ko, liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą ir gyvenimo joje išlaidoms atlyginti (1 punktas); kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis (6 punktas (2004 m. liepos 8 d. redakcija)). Pagal BPK 104 straipsnio 2 dalį proceso dalyvis, kuris savo nuožiūra pakvietė dalyvauti procese ekspertą, specialistą, gynėją ar atstovą arba turėjo kitų išlaidų, jas apmoka pats iš savo lėšų; šios išlaidos gali būti pripažintos proceso išlaidomis ir išieškotos iš nuteistojo. Pagal BPK 105 straipsnio „Proceso išlaidų išieškojimas“ 5 dalį, kai procesas nutraukiamas ar kaltinamasis išteisinamas, taip pat kai asmuo, iš kurio turi būti išieškotos proceso išlaidos, neišgali mokėti, proceso išlaidos apmokamos iš valstybės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

7.1. Pareiškėjas nurodė, kad neapmokant kaltinamiesiems dalyvavimo procese išlaidų, suvaržoma jiems Konstitucijos 31 straipsnyje laiduojama teisė dalyvauti procese ir kvalifikuotai bei efektyviai gintis. Pareiškėjas nurodė ir tai, kad „valstybė privalo ne tik leisti kaltinamiesiems gintis, bet ir pati sudaryti sąlygas pilnavertiškai gintis tiems, kurie patys nesugeba, tame tarpe ir neturtingiems kaltinamiesiems, neturintiems už ką nuvykti į kitą miestą įgyvendinti savo procesinių teisių. Konstitucija įpareigoja valstybę apmokėti dalyvavimo procese išlaidas, tame tarpe ir kaštus kelionių į kitus miestus, jei kitaip kaltinamojo teisės bus suvaržytos“.

Pažymėtina, kad iš pareiškėjo prašymo neaišku, kodėl pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turėtų numatyti pareigą atlyginti (iš anksto apmokėti) pareiškėjo nurodytas proceso išlaidas kaltinamiesiems, kol (jeigu) nėra nustatyta, kad jie nepadarė teisės pažeidimo. Kitaip tariant, pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, kodėl, atsižvelgiant į proceso išlaidų atlyginimo instituto paskirtį ir jo specifiką, pagal Konstituciją įstatyme turėtų būti nustatyta, kad proceso išlaidos, įskaitant kelionės į iškvietimo (bylos nagrinėjimo) vietą ir gyvenimo joje išlaidas, atlyginamos (iš anksto apmokamos) kaltinamiesiems, kol (jeigu) jie nėra išteisinti.

7.2. Pareiškėjas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai grindė ir teiginiais, kad „kaltinamųjų diskriminavimas neapmokant jiems proceso išlaidų taip, kaip kitiems proceso dalyviams, yra akivaizdus 31 Konstitucijos straipsnio 1 dalyje ir 29 straipsnyje uždraustas kaltinamųjų diskriminavimas ir baudimas dar nesant įsiteisėjusio teismo nuosprendžio“, „diskriminuojant kaltinamuosius kitų proceso dalyvių atžvilgiu neapmokant jiems dalyvavimo procese išlaidų, ne tik priimama kaltumo prezumpcija, bet ir be pagrindo esmingai suvaržoma 31 Konstitucijos straipsnyje įtvirtinta kaltinamųjų teisė pilnavertiškai dalyvauti procese ir kvalifikuotai bei efektyviai gintis“.

7.2.1. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai; konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas.

7.2.2. Pareiškėjas neatsižvelgė į nurodytas oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas ir nepateikė teisinių argumentų, pagrindžiančių, kodėl kaltinamieji ir kiti proceso dalyviai, nepaisant jų padėties baudžiamajame procese skirtumų, pagal Konstitucijos 29 straipsnį turėtų būti laikomi esančiais vienodoje (panašioje) padėtyje ir kodėl jiems turėtų būti nustatytas vienodas proceso išlaidų atlyginimo teisinis reguliavimas tiek, kiek tai susiję su kelionės į iškvietimo (bylos nagrinėjimo) vietą ir gyvenimo joje išlaidų atlyginimu (apmokėjimu iš anksto).

7.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas prašyme ir šalinant prašymo trūkumus pateiktoje papildomoje informacijoje nenurodė teisinių argumentų, pagrindžiančių jo abejones dėl BPK 103, 104 straipsnių atitikties Konstitucijos preambulei, 18, 21, 29, 31 straipsniams, taigi nepašalino prašymo trūkumų.

7.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) grąžinamas pareiškėjui.

7.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą dėl BPK 103, 104 straipsnių atitikties Konstitucijos preambulei, 18, 21, 29, 31 straipsniams.

7.6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai).

Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2021 m. sausio 21 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 671 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-28/2021 ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsnio (su 2005 m. sausio 20 d. pakeitimu), 104 straipsnio (su 2005 m. sausio 20 d. pakeitimu) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulei, 18, 21, 29, 31 straipsniams.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai          Elvyra Baltutytė

                                                                  Gintaras Goda

                                                                  Danutė Jočienė

                                                                  Giedrė Lastauskienė

                                                                  Vytautas Mizaras

                                                                  Algis Norkūnas

                                                                  Daiva Petrylaitė

                                                                  Janina Stripeikienė