Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-88/2021 GRĄŽINIMO

2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. KT145-A-S134/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-88/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio (2011 m. balandžio 12 d. redakcija) 5, 6 ir 7 dalių atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedo matyti, kad jis savo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimą sieja su Kauno apygardos teismo 2021 m. balandžio 19 d. nutartimi, kuria leista įregistruoti pareiškėjo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti naudoti šį žemės sklypą Kauno laisvajai ekonominei zonai plėsti, taip pat nustatyta, kad pareiškėjas yra už šį žemės sklypą pervestų pinigų savininkas.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. liepos 14 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose nustatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT37-A-S26/2019, 2020 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KT45-A-S41/2020, 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT91-A-S83/2021).

7. Iš pareiškėjo prašymo, jo priedo ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad sprendžiant ginčą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis, be kita ko, Žemės įstatymo 47 straipsnio 6, 7 dalimis, 2021 m. balandžio 19 d. priėmė nutartį, kuria, kaip minėta, leista įregistruoti pareiškėjo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti naudoti šį žemės sklypą Kauno laisvajai ekonominei zonai plėsti, taip pat nustatyta, kad pareiškėjas yra už šį žemės sklypą pervestų pinigų savininkas. Iš pareiškėjo prašymo taip pat matyti, kad pareiškėjas ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai iš esmės abejoja tiek, kiek juo nustatytas atlyginimas už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą.

7.1. Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio (2011 m. balandžio 12 d. redakcija) 8 dalį, priėmęs šio straipsnio 6 dalyje nurodytą nutartį, kuria inter alia išsprendžia klausimą, ar leidžiama įregistruoti paimtą visuomenės poreikiams žemės sklypą ir jame esančius statinius ir įrenginius Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti šį žemės sklypą naudoti sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams nurodytiems tikslams, teismas toliau nagrinėja ginčą iš esmės, inter alia, sprendžia dėl paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo vertės ir jo savininkų ir (ar) kitų naudotojų patirtų nuostolių dydžio; jeigu teismas nustato kitą paimamo žemės sklypo ar kito turto vertę ir jo savininkų ir (ar) kitų naudotojų patirtų nuostolių dydį, negu nurodyta sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams, už paimtą visuomenės poreikiams žemę atsiskaitoma teismo sprendime nurodytomis sąlygomis.

Šiame kontekste pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad civilinė byla, kurioje priimta Kauno apygardos teismo 2021 m. balandžio 19 d. nutartis, nėra išnagrinėta iš esmės ir joje nėra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kaip tai suprantama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio 2 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą.

7.2. Vadinasi, pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, kaip to reikalaujama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktą.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3,  4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-88/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai          Elvyra Baltutytė

                                                                  Gintaras Goda

                                                                  Vytautas Greičius

                                                                  Danutė Jočienė

                                                                  Giedrė Lastauskienė

                                                                  Vytautas Mizaras

                                                                  Algis Norkūnas

                                                                  Daiva Petrylaitė

                                                                  Janina Stripeikienė