Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-87/2021

2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. KT144-A-S133/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-87/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja:

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 350 straipsnio 1, 4 dalys tiek, kiek jose, pasak pareiškėjo, nustatytas kasacinių skundų atrankos modelis, pagal kurį, įstatyme nenustačius aiškių ir nedviprasmiškų kasacinių skundų atrankos kriterijų, kasacinio skundo priėmimo klausimas paliktas spręsti atrankos kolegijos nuožiūra;

CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek pagal jį, pareiškėjo teigimu, procesas gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka;

CPK 368 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje, pasak pareiškėjo, įtvirtintas itin trumpas, standartinis trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą pateikimo terminas.

Pareiškėjas taip pat prašo sustabdyti CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) galiojimą, iki bus priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas dėl jo prašymo.

2. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. gruodžio 3 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 23 d. nutartį, kuria pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui, per nustatytą terminą nepašalinusiam prašymo trūkumų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. vasario 12 d. ir 2021 m. kovo 17 d. nutartimis atsisakyta priimti pareiškėjo kasacinius skundus kaip neatitinkančius CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. liepos 14 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK 350 straipsnio „Kasacinio skundo priėmimo tvarka“ 1, 4 dalys tiek, kiek jose, pasak pareiškėjo, nustatytas kasacinių skundų atrankos modelis, pagal kurį, įstatymu nenustačius aiškių ir nedviprasmiškų kasacinių skundų atrankos kriterijų, kasacinio skundo priėmimo klausimas paliktas spręsti atrankos kolegijos nuožiūra. Pasak pareiškėjo, taip pažeidžiama asmens konstitucinė teisė kreiptis į kasacinį teismą.

5.1. Pažymėtina, kad CPK 350 straipsnio 1 dalyje inter alia nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija; kasacinis skundas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo bent vienas iš atrankos kolegijos narių. CPK 350 straipsnio 4 dalyje inter alia nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimas išsprendžiamas nutartimi; nutartį sudaro įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat glaustai išdėstyti motyvai, kuriais remiantis kasacinis skundas priimamas arba jį atsisakoma priimti.

Kartu pažymėtina, kad CPK 346 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka, o CPK 350 straipsnio 2 dalyje (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) įtvirtinti konkretūs atsisakymo priimti kasacinį skundą pagrindai.

5.2. Taigi, priešingai, nei teigia pareiškėjas, įstatymu yra nustatyti kriterijai, kuriais vadovaudamasi atrankos kolegija sprendžia kasacinio skundo priėmimo klausimą.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjo prašyme ištirti CPK 350 straipsnio 1, 4 dalių tiek, kiek jo nurodyta, atitiktį Konstitucijai nėra tyrimo dalyko.

5.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2021, 2021 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. KT69-A-S63/2021).

5.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

5.5. Vadinasi, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

6. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti CPK 366 straipsnio „Proceso atnaujinimo pagrindai“ 1 dalies 9 punkto (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 368 straipsnio „Prašymo padavimo terminai“ 1 dalies tiek, kiek nurodo, atitiktį Konstitucijai.

6.1. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 23 d. nutartimi, vadovaujantis CPK 115 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjo prašymas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui, per nustatytą terminą nepašalinusiam prašymo trūkumų, o ne spręsta dėl proceso atnaujinimo pareiškėjo byloje.

Vadinasi, ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

6.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT126-A-S117/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT15-A-S15/2021, 2021 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. KT51-A-S48/2021).

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) ir 368 straipsnio 1 dalies tiek, kiek nurodo, atitikties Konstitucijai.

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

6.5. Vadinasi, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Pažymėtina, kad, atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti nurodytų CPK nuostatų atitiktį Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir jo prašymo sustabdyti CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) galiojimą.

9. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį ir pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas jau ne kartą yra teikęs panašaus pobūdžio prašymų, kuriuos Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti, pareiškėjo kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT83-A-S78/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT192-A-S177/2020). Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-87/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai           Elvyra Baltutytė

                                                                   Gintaras Goda

                                                                   Vytautas Greičius

                                                                   Danutė Jočienė

                                                                   Giedrė Lastauskienė

                                                                   Vytautas Mizaras

                                                                   Algis Norkūnas

                                                                   Daiva Petrylaitė

                                                                   Janina Stripeikienė