Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-94/2021

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. KT138-A-S128/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-94/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 158 straipsnio 2 dalies nuostata „prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 19 d. nutartimi, kuria pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje nutarta laikyti nepaduotu pareiškėjui nepašalinus trūkumų, nurodytų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. balandžio 14 d. nutartyje: pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo surašė aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis asmuo, kaip reikalaujama ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje; kartu su prašymu nepateiktas žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, kaip reikalaujama ABTĮ 158 straipsnio 3 dalyje; prašyme nenurodyti konkretūs argumentai, pagrindžiantys pareiškėjo teiginius, kad teismas padarė esminį materialiosios teisės normų pažeidimą jas taikydamas, galėjusį turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, priimta apeliacine tvarka nagrinėjant administracinę bylą, yra be motyvų, t. y. prašymas dėl proceso atnaujinimo neatitiko ABTĮ 160 straipsnyje (jo 1 dalies 4, 5, 7 punktuose) prašymo dėl proceso atnaujinimo turiniui keliamų reikalavimų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. liepos 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucinis Teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutarime, aiškindamas Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), yra pažymėjęs, kad individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimas Konstitucijoje nėra savitikslis; juo siekiama sudaryti galimybes veiksmingai apginti asmens konstitucines teises ar laisves, kurios galėjo būti pažeistos sprendimais, priimtais Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų (jų dalių) pagrindu.

5. Kaip matyti iš pareiškėjo prašyme pateiktų teiginių visumos, jis grindžiamas iš esmės tuo, kad ginčijama ABTĮ 158 straipsnio 2 dalies nuostata „prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas“ užkerta kelią pareiškėjui siekti teisingumo.

6. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 161 straipsnio 1 dalį prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija; nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis vadovaujamasi šio įstatymo 33 straipsniu, taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka šio įstatymo 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus, t. y. inter alia reikalavimus prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimui (158 straipsnis) (įskaitant reikalavimą, kad skundas būtų surašytas advokato arba surašytas ir paduotas fizinio asmens, turinčio aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (2 dalis), taip pat reikalavimą pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (3 dalis)), tokio prašymo turiniui (160 straipsnis). Remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, jeigu prašymas neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti; jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, prašymas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

Taigi pagal ABTĮ 161 straipsnio 1 dalį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, nustato ne tik tai, ar prašymas surašytas tinkamo asmens, bet ir tai, ar jis atitinka kitus ABTĮ nustatytus reikalavimus, inter alia reikalavimus prašymo dėl proceso atnaujinimo turiniui.

7. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, nustatė, kad šis prašymas neatitiko ne tik pareiškėjo ginčijamoje ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, bet ir kitų ABTĮ reikalavimų: ABTĮ 158 straipsnio 3 dalies reikalavimo kartu su prašymu pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, taip pat ABTĮ 160 straipsnyje (jo 1 dalies 4, 5, 7 punktuose) nustatytų reikalavimų, keliamų prašymo dėl proceso atnaujinimo turiniui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. balandžio 14 d. nutartyje, nustatydamas pareiškėjui terminą nurodytiems prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti, be kita ko, pabrėžė, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą turi esminių trūkumų, kurių nepašalinus jis negali būti priimtas. Pareiškėjui patikslinto prašymo teismui nepateikus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 19 d. nutartimi nutarta pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui.

Taigi pareiškėjo ginčijamoje ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo surašytų advokatas, buvo tik vienas iš įstatyme nustatytų reikalavimų, kurių neatitiko pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo, – tik vienas iš reikalavimų, kurių nesilaikymas sudarė pagrindą teismui pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui.

8. Vadinasi, net ir tuo atveju, jeigu pareiškėjo ginčijama ABTĮ 158 straipsnio 2 dalies nuostata būtų pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, tai nesudarytų prielaidų spręsti pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą kitaip, nes pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui, jam nepašalinus ne tik prašymo trūkumo, susijusio su ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimu, bet ir kitų teismo nurodytų trūkumų.

Konstatavus tai, darytina išvada, kad pareiškėjo prašymo ištirti ABTĮ 158 straipsnio 2 dalies nuostatos „prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas“ atitiktį Konstitucijai tyrimas būtų savitikslis.

9. Savitikslis prašymas tirti teisės akto atitiktį Konstitucijai vertintinas kaip nežinybingas Konstituciniam Teismui (Konstitucinio Teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas, 2021 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. KT126-A-S117/2021).

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-94/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Vytautas Mizaras

                                                                     Algis Norkūnas

                                                                     Daiva Petrylaitė