Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-92/2021

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. KT133-A-S123/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-92/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo Konstitucinį Teismą:

1) Nuo šio procesinio dokumento gavimo Konstituciniame Teisme dienos sustabdyti išieškojimą [duomenys neskelbiami] atžvilgiu pagal 2021-06-23 Konstitucinio Teismo sprendimą / sprendimo dalį Nr. KT115-A-S-106/2021, iki bus išnagrinėtas šis 2021-07-15 [duomenys neskelbiami] prašymas / pareiškimas Konstituciniam Teismui dėl 200 eurų baudos panaikinimo.

2) Peržiūrėti ir, jeigu yra reikalinga, atnaujinti procesą, 2021-06-23 Konstitucinio Teismo sprendimą / sprendimo dalį Nr. KT115-A-S106/2021, kuria pareiškėjui [duomenys neskelbiami] už 2021-04-09 prašymo pateikimą skirta 200 eurų bauda, esant tam konstituciniam pagrindui.

3) Priimti naują sprendimą konstitucinėje byloje: panaikinti 2021-06-23 Konstitucinio Teismo sprendimą / sprendimo dalį Nr. KT115-A-S106/2021, kuria pareiškėjui [duomenys neskelbiami] už 2021-04-09 prašymo pateikimą buvo skirta 200 eurų bauda.“

2. Konstitucinis Teismas 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. KT115-A-S106/2021 (toliau –Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimas) atsisakė nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-44/2021 iš naujo nagrinėti ankstesnį jo prašymą Konstituciniam Teismui, kurį Konstitucinis Teismas buvo atsisakęs nagrinėti. Šiuo sprendimu Konstitucinis Teismas taip pat skyrė pareiškėjui 200 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. liepos 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo pažymėtina, kad iš jo visumos matyti, jog pareiškėjas iš esmės nesutinka su Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimu jam skirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl, be kita ko, prašo peržiūrėti atitinkamą Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimo dalį ir ją panaikinti.

Taigi toks pareiškėjo prašymas traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimą.

4.1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo. Toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. KT97-A-S92/2020).

4.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2021 m. birželio 23 d. sprendimo priėmimo metu, inter alia pareiškėjui paskiriant baudą, ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

4.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai yra priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą ir šis sprendimas tebegalioja (Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. KT97-A-S92/2020).

4.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-92/2021 peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimą.

5. Pažymėtina, kad pareiškėjas savo prašymo rezoliucinės dalies 1 punkte taip pat prašo sustabdyti jo atžvilgiu Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimu jam skirtos baudos išieškojimą iki bus išnagrinėtas jo prašymas dėl minėtu sprendimu jam skirtos baudos panaikinimo.

5.1. Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalyje nustatyta, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymo padavimas Konstituciniam Teismui, šio prašymo (jo dalies) priėmimas nagrinėti šio įstatymo nustatyta tvarka nesustabdo teismo sprendimo vykdymo. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, atsižvelgdamas į pareiškėjo pateiktą motyvuotą prašymą sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, Konstitucinis Teismas gali sustabdyti teismo sprendimo vykdymą išimtiniais atvejais, kai dėl teismo sprendimo vykdymo būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 dalį, spręsdamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytą klausimą, Konstitucinis Teismas priima motyvuotą sprendimą.

5.2. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą dėl Konstitucinio Teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimo peržiūrėjimo, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnį nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjo prašymo sustabdyti šiuo sprendimu jam skirtos baudos išieškojimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-92/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė

                                                                    Gintaras Goda

                                                                    Danutė Jočienė

                                                                    Giedrė Lastauskienė

                                                                    Vytautas Mizaras

                                                                    Algis Norkūnas