Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-89/2021

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. KT132-A-S122/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-89/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, „ar Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (2020 m. liepos 11 d. redakcija) 481 straipsnio 1 dalyje numatyta teisinio reguliavimo apimtis neprieštarauja 1) konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančiam konstituciniam proporcingumo principui“.

2. Pareiškėjas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020 m. liepos 21 d. nutarimais administracinių nusižengimų bylose patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 481 straipsnio 2 dalį. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2021 m. sausio 25 d. nutartimi, išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl jo atžvilgiu priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose, pareiškėjo skundas atmestas ir jo atžvilgiu priimti nutarimai administracinių nusižengimų bylose palikti nepakeisti. Vilniaus apygardos teismas 2021 m. kovo 15 d. nutartimi Vilniaus regiono apylinkės teismo 2021 m. sausio 25 d. nutartį paliko nepakeistą ir pareiškėjo apeliacinio skundo netenkino.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. liepos 15 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjas abejoja, ar Konstitucijai neprieštarauja ANK 481 straipsnio „Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas“ 1 dalis, kurioje nustatyta, kad necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taigi pareiškėjo ginčijamoje ANK 481 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.

Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina, kad ANK 481 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už pakartotinai padarytą šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

5.1. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų, pareiškėjas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020 m. liepos 21 d. nutarimais administracinių nusižengimų bylose patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 481 straipsnio 2 dalį už tai, kad interneto programėlėje „TikTok“ patalpino vaizdo įrašą, kuriame buvo vartojami necenzūriniai, įžeidžiantys, viešojoje erdvėje nepriimtini vartoti žodžiai, ir tokiais veiksmais pažeidė viešąją tvarką, taip pat už vaizdo įrašo, kuriame buvo vartojami necenzūriniai žodžiai ir gestai, patalpinimą socialiniame tinkle „Youtube“, tokiais veiksmais pažeidžiant viešąją tvarką.

5.2. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad jis abejoja ANK 481 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo konstitucingumu pagal apimtį. Pasak pareiškėjo, remiantis šiuo teisiniu reguliavimu asmuo galėtų būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už kiekvieną viešojoje erdvėje ištartą, bet nė vieno asmens neišgirstą užgaulų keiksmažodį, taip pat administracinėn atsakomybėn galėtų būti traukiamas kiekvienas asmuo, bet kuria kalba pavartojęs necenzūrinį žodį ar parodęs necenzūrinį gestą bet kuriame viešame socialiniame tinkle. Pareiškėjo nuomone, tokia neribota ANK 481 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo sritis yra neproporcinga ir perteklinė, todėl vykdyti tokį įstatymą ir užtikrinti viešąją tvarką yra neįmanoma, o įstatymu negalima reikalauti neįmanomų dalykų. Tokiu teisiniu reguliavimu, pareiškėjo vertinimu, pažeista jo teisė į Konstitucijos preambulėje nustatytą prigimtinę teisę laisvai gyventi ir kurti, taip pat Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtinta jo teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

5.3. Konstatuotina, kad nors pareiškėjas prašo ištirti ANK 481 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai, iš prašymo visumos matyti, jog iš esmės jis kelia šios teisės normos aiškinimo ir taikymo teismų praktikoje klausimą, t. y. nesutinka su Vilniaus regiono apylinkės teismo 2021 m. sausio 25 d. nutartyje ir Vilniaus apygardos teismo 2021 m. kovo 15 d. nutartyje pateiktu ANK 481 straipsnio 1 dalyje vartojamos sąvokos „viešoji vieta“ aiškinimu ir teismų atliktu faktinių bylos aplinkybių vertinimu, kad šiuo atveju pareiškėjo padarytų administracinių nusižengimų padarymo vieta – viešoji erdvė, į kurią turi teisę laisvai patekti kiti asmenys be atskiro leidimo (suteikiamos prieigos).

5.4. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT141-A-S130/2020, 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. KT33-A-S32/2021). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. KT147-A-S136/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT160-A-S147/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.5. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

5.6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-89/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė

                                                                      Gintaras Goda

                                                                      Danutė Jočienė

                                                                      Giedrė Lastauskienė

                                                                      Vytautas Mizaras

                                                                      Algis Norkūnas