Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-75/2021

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. KT131-A-S121/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-75/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. nutartį ir įpareigoti Kauno apylinkės teismą pareiškėjo 2009 m. vasario 3 d. ieškinį išnagrinėti laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. nutartimi patikslintą pareiškėjo ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo ir duomenų panaikinimo paliko nenagrinėtą. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą dėl šio teismo 2011 m. kovo 9 d. nutarties atsisakė priimti ir grąžino pareiškėjui. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutarties, pirmosios instancijos teismo nutartį paliko galioti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. birželio 28 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1, 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT177-A-S163/2020, 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. KT120-A-S111/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas panaikinti nurodytas teismų nutartis ir įpareigoti Kauno apylinkės teismą pareiškėjo 2009 m. vasario 3 d. ieškinį išnagrinėti laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT62-A-S57/2021, 2021 m. birželio 22 d. sprendimas Nr. KT109-A-S100/2021).

Vadinasi, net jei pareiškėjas prašytų ištirti atitiktį Konstitucijai tų Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu buvo priimtos Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartis ir Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. nutartis, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-75/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė

                                                                    Gintaras Goda

                                                                    Danutė Jočienė

                                                                    Giedrė Lastauskienė

                                                                    Vytautas Mizaras

                                                                    Algis Norkūnas