Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-58/2021

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. KT130-A-S120/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-58/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.118 straipsnio 1 dalies, 4.123, 4.129 straipsnių atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 14 d. sprendimu pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui nustatė kelio (tako) ir kitos paskirties servitutus. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 24 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. sausio 7 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjos kasacinį skundą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2021 m. gegužės 6 d., Konstituciniame Teisme gautas 2021 m. gegužės 11 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėja abejoja CK 4.118 straipsnio 1 dalies, 4.123, 4.129 straipsnių, kuriuose reglamentuojama kelio ir kitos paskirties servitutų nustatymo tvarka ir dėl jų nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimo klausimai, atitiktimi Konstitucijai.

5.1. Pažymėtina, jog pareiškėja prašyme nurodo, kad Konstitucijai prieštarauja dėl jos priimtuose teismų sprendimuose pateiktas CK 4.118 straipsnio 1 dalies, 4.123, 4.129 straipsnių aiškinimas. Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo, iš esmės pareiškėja ne ginčija minėtų CK nuostatų atitiktį Konstitucijai, bet nesutinka su dėl jos priimtuose teismų sprendimuose nustatytais kelio ir kitos paskirties servitutais, be kita ko, dėl to, kad ji civilinėje byloje nebuvo atsakovė, t. y. jai nebuvo pareikšti savarankiški reikalavimai, taip pat su teismo vertinimu, kad kompensacija už nustatytą servitutą turi būti mokama tik tiems žemės sklypo bendrasavininkiams, kurių žemės sklypo daliai nustatytas servitutas.

5.2. Konstatuotina, kad iš pareiškėjos prašymo ir jame pateiktų teiginių matyti, jog pareiškėja kelia ne ginčijamų CK 4.118 straipsnio 1 dalies, 4.123, 4.129 straipsnių atitikties Konstitucijai, o šių nuostatų aiškinimo ir taikymo teismuose klausimą.

5.3. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT141-A-S130/2020, 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT95-A-S87/2021). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. KT147-A-S136/2020, 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. KT95-A-S87/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.4. Vadinasi, pareiškėjos prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-58/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Vytautas Mizaras

                                                                     Algis Norkūnas