Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-40/2021

2021 m. liepos 14 d. Nr. KT126-A-S117/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-40/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalis (2019 m. rugpjūčio 20 d. redakcija) tiek, kiek joje, pasak pareiškėjos, nenumatyta pagal ją priimtų Lietuvos Respublikos Prezidento sprendimų apskundimo teismui tvarka.

2. Iš pareiškėjos prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėja – politinė partija, kėlusi savo kandidatus į Seimo narius 2020 m. spalio 11 d. Seimo rinkimuose, galimą savo konstitucinių teisių ir laisvių pažeidimą sieja su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2020 m. lapkričio 2 d. raštu, pasirašytu Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuriuo atsakyta į pareiškėjos skundą dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. spalio 31 d. sprendimo; šiuo raštu inter alia buvo netenkintas pareiškėjos prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados dėl galimo rinkimų įstatymo pažeidimo per minėtus Seimo narių rinkimus, konstatavus, kad pareiškėjos skunde nepateikta pagrįstų argumentų, patvirtinančių, kad galėjo būti padaryti šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo pažeidimai.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. gruodžio 3 d. nutartimi kaip nenagrinėtiną administraciniame teisme atsisakyta priimti pareiškėjos patikslintą skundą, kuriame prašyta pripažinti neteisėtu minėtą Prezidento kanceliarijos 2020 m. lapkričio 2 d. raštą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo neskundžiama 2021 m. vasario 10 d. nutartimi atmestas pareiškėjos atskirasis skundas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. gruodžio 3 d. nutartis palikta nepakeista, inter alia nurodžius, kad pareiškėjos suformuluotas vienintelis reikalavimas pripažinti minėtą raštą neteisėtu iš esmės yra prašymas, susijęs su faktinių aplinkybių konstatavimu, o tokio prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 8 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalis (2019 m. rugpjūčio 20 d. redakcija) tiek, kiek joje, pasak pareiškėjos, nenumatyta pagal ją priimtų Respublikos Prezidento sprendimų apskundimo teismui tvarka.

6. Pažymėtina, jog pareiškėja savo prašyme inter alia teigia, kad minėtas Prezidento kanceliarijos 2020 m. lapkričio 2 d. raštas, pasirašytas Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. spalio 31 d. sprendimo, pasak pareiškėjos, pripažintinas neteisėtu, be kita ko, kaip pažeidžiantis konstitucinę rinkimų teisę, tačiau pagal ginčijamą teisinį reguliavimą pareiškėja neturi galimybės kreiptis į teismą dėl minėto Prezidento kanceliarijos 2020 m. lapkričio 2 d. rašto teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo.

7. Pareiškėjos prašymo kontekste pažymėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas 2020 m. lapkričio 12 d. sprendime Nr. KT195-S180/2020 konstatavo, jog Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalyje (2019 m. rugpjūčio 20 d. redakcija), 95 straipsnio 1 dalyje (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) ir Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalyje nustatyti terminai yra naikinamieji: nei Seimo rinkimų įstatyme, nei Konstitucinio Teismo įstatyme nėra nustatyta, kad terminas, per kurį Seimas ar Respublikos Prezidentas gali kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar per Seimo narių rinkimus nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai, gali būti atnaujinamas.

8. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos ginčijamoje Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 6  dalyje (2019 m. rugpjūčio 20 d. redakcija) nustatytas kreipimosi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo terminas yra naikinamasis ir jo atnaujinti negalima, konstatuotina, jog pareiškėjos prašymo tyrimas būtų savitikslis.

9. Savitikslis prašymas tirti teisės akto atitiktį Konstitucijai vertintinas kaip nežinybingas Konstituciniam Teismui (Konstitucinio Teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas).

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-40/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė

                                                                      Vytautas Greičius

                                                                      Danutė Jočienė

                                                                      Giedrė Lastauskienė

                                                                      Vytautas Mizaras

                                                                      Algis Norkūnas

                                                                      Daiva Petrylaitė

                                                                      Janina Stripeikienė