Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-74/2021

2021 m. liepos 14 d. Nr. KT125-A-S116/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-74/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad Lietuvos valstybė pažeidė jo teises ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir jo teisę į teisingą žalos atlyginimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnį, priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, žalos atlyginimą, pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1R-213 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) prieštarauja Konstitucijos 21 straipsniui.

2. Pareiškėjas, siekdamas neturtinės žalos atlyginimo dėl netinkamų kalinimo sąlygų priteisimo iš Lietuvos valstybės, su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, kurio 2019 m. liepos 16 d. sprendimu pareiškėjo skundas buvo atmestas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galutine ir neskundžiama 2021 m. vasario 24 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas ir Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 16 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. birželio 21 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Pareiškėjas, be kita ko, prašo pripažinti, kad Lietuvos valstybė pažeidė jo teises ir Konstitucijos nuostatas, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir jo teisę į teisingą žalos atlyginimą pagal CK 6.271 straipsnį, priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, žalos atlyginimą.

5.1. Konstatuotina, kad iš pareiškėjo prašymo ir jame pateiktų teiginių matyti, jog pareiškėjo prašymas pripažinti, kad Lietuvos valstybė pažeidė atitinkamas jo teises ir Konstitucijos nuostatas, taip pat priteisti jam žalos atlyginimą pagal CK 6.271 straipsnį iš esmės traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti šiuo klausimu jo atžvilgiu priimtus Regionų apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesinius sprendimus.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. KT59-A-S45/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT13-A-S13/2020).

5.3. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

6. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti, kad teisingumo ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1R-213 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ prieštarauja Konstitucijos 21 straipsniui.

6.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams (inter alia 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT4-A-S4/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2020, 2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT31-A-S30/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti Įsakymo konstitucingumą yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-74/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Vytautas Mizaras

                                                                     Algis Norkūnas

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Janina Stripeikienė