Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-54/2021

2021 m. liepos 8 d. Nr. KT124-A-S115/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-54/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, 31 straipsnio 4, 5 dalims, 33 straipsnio 1 daliai, 48 straipsniui neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 97 straipsnis „Teistumas“ (su 2019 m. kovo 21 d. pakeitimu) tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, neįtvirtintas maksimalus baudos bausme nuteisto asmens teistumo terminas, nenustatyta teistumo termino skaičiavimo metodika tiems atvejams, kai nuteistasis jam paskirtą baudą sumoka suėjus ginčijamame straipsnyje įtvirtintiems teistumo terminams, nenumatyta galimybė prašyti panaikinti teistumą sumokėjus daugiau nei pusę apkaltinamuoju nuosprendžiu paskirtos baudos.

2. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. gruodžio 29 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl teistumo panaikinimo, be kita ko, konstatavęs, kad pareiškėjas nėra visiškai atlikęs bausmės, t. y. nėra sumokėjęs visos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nuosprendžiu jam paskirtos baudos.

Sumokėjęs visą teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu jam paskirtą baudą, pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į teismą dėl teistumo panaikinimo. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2021 m. vasario 8 d. nutartimi pareiškėjo prašymą paliko nenagrinėtą. Vilniaus apygardos teismas galutine ir neskundžiama 2021 m. kovo 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą ir paliko galioti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2021 m. vasario 8 d. nutartį, be kita ko, nurodęs, kad, remiantis BK 97 straipsnio 7 dalimi, pareiškėjas dėl teistumo panaikinimo ar jo termino sutrumpinimo galėtų kreiptis praėjus ne mažiau kaip pusei teistumo termino.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 28 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjo prašymas dėl BK 97 straipsnio (su 2019 m. kovo 21 d. pakeitimu) atitikties Konstitucijai iš esmės grindžiamas tuo, kad jame nustatytu teisiniu reguliavimu nenustačius maksimalaus baudos bausme nuteisto asmens teistumo termino sudaroma galimybė tokį asmenį nepagrįstai ilgai laikyti teistu, varžyti jo teises, inter alia teisę įsidarbinti. Pasak pareiškėjo, kai nuteistasis negali sumokėti baudos dėl jos dydžio ir (ar) savo finansinės padėties, paskirta bauda neretai išieškoma po daugelio metų; antstoliai, turintys teisę kreiptis į teismą dėl baudos pakeitimo kita bausme, teistumą gali naudoti kaip įrankį priversti mokėti baudą.

5.1. Pažymėtina, jog ginčijamame BK 97 straipsnyje (su 2019 m. kovo 21 d. pakeitimu) inter alia nustatyta, kad asmenys, nuteisti už tyčinius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę, turinčiais teistumą laikomi bausmės atlikimo laikotarpiu ir tam tikrą laiką po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo, t. y. trejus, penkerius arba aštuonerius metus, jeigu jie nuteisti atitinkamai už nesunkų ar apysunkį, sunkų arba labai sunkų nusikaltimą (3 dalies 3 punktas); nustatyti terminai skaičiuojami nuo paskirtos bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo (5 dalis); kai sueina ne mažiau kaip pusė teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą (7 dalis).

Pažymėtina ir tai, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalį nuteistasis privalo sumokėti baudą į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ar per kitą teismo nustatytą laikotarpį. BK 96 straipsnyje įtvirtintas trejų metų, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė, apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties terminas. BK 47 straipsnyje (su 2019 m. birželio 27 d. pakeitimu), be kita ko, nustatyta, kad jeigu asmuo neturi lėšų sumokėti teismo paskirtą baudą, teismas, vadovaudamasis BK 65 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, nuteistojo sutikimu šią bausmę gali pakeisti viešaisiais darbais (7 dalis); jeigu asmuo vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti, teismas gali pakeisti baudą laisvės apribojimu (8 dalis). Kartu pažymėtina, kad nors, kaip nurodo pareiškėjas, pagal Bausmių vykdymo kodekso 25 straipsnį teismas baudą pakeisti viešaisiais darbais gali pagal antstolio teikimą, šiuo straipsniu nėra apribota Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 643 straipsnyje įtvirtinta skolininko teisė reikšti prašymus antstoliui, taigi ir siekti, kad antstolis kreiptųsi į teismą dėl baudos pakeitimo kita bausme.

5.2. Taigi, priešingai, nei nurodo pareiškėjas, ginčijamu BK 97 straipsnyje (su 2019 m. kovo 21 d. pakeitimu) įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustatyti maksimalūs teistumo terminai, be kita ko, taikomi asmenims, nuteistiems baudos bausme; be to, teisinis reguliavimas, kuriuo nustatyti terminai ir sąlygos tam, kad paskirta baudos bausmė būtų atlikta per kuo trumpesnį laiką ir atitinkamai teistumas nesitęstų nepagrįstai ilgai, yra nustatytas kitose BK nuostatose, taip pat Bausmių vykdymo kodekse.

5.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT207-A-S191/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2021).

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-54/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė

                                                                    Gintaras Goda

                                                                    Vytautas Greičius

                                                                    Danutė Jočienė

                                                                    Giedrė Lastauskienė

                                                                    Vytautas Mizaras

                                                                    Algis Norkūnas

                                                                    Daiva Petrylaitė

                                                                    Janina Stripeikienė