Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-60/2021

2021 m. liepos 8 d. Nr. KT123-A-S114/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-60/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. vasario 26 d. nutarties atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 30 straipsniams, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnio (2016 m. gruodžio 20 d. redakcija) 6 punktui, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms.

2. Iš šio prašymo, jo priedų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundus dėl antstolio veiksmų. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. gruodžio 3 d. nutartimi atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. spalio 14 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. vasario 26 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. gruodžio 3 d. nutarties peržiūrėjimo.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. gegužės 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. vasario 26 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti jo kasacinį skundą ir kuri, pasak jo, yra neteisėta ir nepagrįsta.

5.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT172-A-S158/2020, 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT184-A-S170/2020, 2021 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KT42-A-S40/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas


nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-60/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Vytautas Mizaras

                                                                     Algis Norkūnas

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Janina Stripeikienė