Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-44/2021

2021 m. birželio 23 d. Nr. KT115-A-S106/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-44/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo iš naujo nagrinėti jo prašymą Nr. 1A-218/2020 ištirti tiek, kiek jo nurodyta, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 451 straipsnio (su 2017 m. lapkričio 28 d. pakeitimu), 452 straipsnio 1 dalies (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Konstitucinis Teismas 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. KT53-A-S50/2021 (toliau – Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 8 d. sprendimas), be kita ko, atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-218/2020 ištirti BPK 451 straipsnio (su 2017 m. lapkričio 28 d. pakeitimu), 452 straipsnio (su 2011 m. gruodžio 22 d. pakeitimu) tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, atitiktį Konstitucijai, konstatavęs, kad šiame pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko, o tai reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 14 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Minėta, kad pareiškėjas prašo iš naujo nagrinėti jo prašymą Nr. 1A-218/2020 ištirti tiek, kiek jo nurodyta, BPK 451 straipsnio (su 2017 m. lapkričio 28 d. pakeitimu), 452 straipsnio 1 dalies (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

Iš prašymo matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 8 d. sprendime padarytomis išvadomis dėl jo prašymo Nr. 1A-218/2020 ištirti nurodytų BPK nuostatų atitiktį Konstitucijai priimtinumo, nes, pasak jo, šiam prašymui Konstitucinis Teismas, sujungęs du prašymus, skyrė per mažai dėmesio. Taigi pareiškėjas prašo peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo dalį dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-218/2020 ištirti nurodytų BPK nuostatų atitiktį Konstitucijai.

4.1. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalį Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020, 2021 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT76-A-S69/2021).

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį; priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo; toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (inter alia 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020, 2021 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT76-A-S69/2021).

4.2. Pažymėtina, kad prašyme pareiškėjas nenurodo jokių naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl šio Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

4.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020, 2021 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT76-A-S69/2021).

5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

6. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucija reikalauja, kad kiekvienas asmuo, įgyvendindamas savo konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti jo konstitucines teises ar laisves, atitikties Konstitucijai (kitam aukštesnės teisinės galios aktui), elgtųsi sąžiningai ir nepiktnaudžiautų savo konstitucine teise kreiptis į Konstitucinį Teismą; Konstitucinio Teismo įstatyme yra įtvirtintos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės: Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punkte (2019 m. liepos 16 d. redakcija) nustatyta, kad Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis (2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT83-A-S78/2020).

6.1. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2021 m. sausio 8 d. sprendime Nr. KT6-A-S6/2021 (toliau – Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimas), atsisakydamas priimti nagrinėti pareiškėjo prašymo Nr. 1A-169/2020 dalį, kurioje prašyta peržiūrėti ankstesnį Konstitucinio Teismo sprendimą, konstatavo, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį ir jo priedus, kreipimosi į Konstitucinį Teismą pakartotinumą, šis prašymas gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių. Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendime taip pat nurodyta, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimas pareiškėjui buvo išsiųstas 2021 m. sausio 11 d. registruotu paštu. Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ duomenimis, 2021 m. sausio 22 d. jis buvo įteiktas gavėjui.

Tad, turėdamas žinoti, kad pakartotiniai prašymai Konstituciniam Teismui gali būti traktuojami kaip turintys piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių ir kad Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, pareiškėjas Konstituciniam Teismui pakartotinai pateikė savo turiniu analogišką, taigi akivaizdžiai nepriimtiną nagrinėti Konstituciniame Teisme, prašymą.

6.2. Konstatuotina, kad toks pareiškėjo elgesys, kai jis, turėdamas suvokti savo teikiamo prašymo akivaizdų nepriimtinumą, kreipiasi į Konstitucinį Teismą su tokio pobūdžio prašymu, nėra suderinamas su sąžiningu naudojimusi savo konstitucine teise kreiptis į Konstitucinį Teismą ir konstitucinio teisingumo vykdymo tikslais; taigi toks konstitucinės teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą įgyvendinimas ne pagal paskirtį laikytinas pagal Konstituciją draudžiamu piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 2 dalį (2001 m. vasario 20 d. redakcija) už kiekvieną piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejį Konstitucinis Teismas piliečiams ir dalyvaujančių byloje asmenų atstovams turi teisę skirti iki vieno paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio baudą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 1 517,4 Eur. Taigi, atsižvelgdamas į šiuos duomenis, Konstitucinis Teismas, konstatavęs dalyvaujančių byloje asmenų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, gali skirti iki 1 517,4 Eur baudą už kiekvieną tokio piktnaudžiavimo atvejį.

6.4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir įvertinus nustatytą pareiškėjo [duomenys neskelbiami] piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis pobūdį, konstatuotina, kad yra pagrindas jam skirti 200 Eur dydžio baudą.

Paskirta bauda turi būti sumokėta per trisdešimt kalendorinių dienų nuo šio Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 6805).

6.5. Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra vykdomasis dokumentas (Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 straipsnio 7 dalis). Tai reiškia, kad pareiškėjui [duomenys neskelbiami] nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra pagrindas pradėti priverstinio vykdymo veiksmus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 40 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-44/2021.

2. Paskirti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] (asmens kodas [duomenys neskelbiami]) 200 Eur (du šimtai eurų) dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kuri per trisdešimt kalendorinių dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo šio Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo dienos, turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 6805).

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė

                                                                       Gintaras Goda

                                                                       Vytautas Greičius

                                                                       Danutė Jočienė

                                                                       Vytautas Mizaras

                                                                       Algis Norkūnas

                                                                       Daiva Petrylaitė

                                                                       Janina Stripeikienė