Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-53/2021

2021 m. birželio 23 d. Nr. KT112-A-S103/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-53/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją (toliau – Pravieniškių PN-AK), prašydamas taikyti jam lygtinį paleidimą, nes jis yra atlikęs BVK 157 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 1 dalies 3 punkte nustatytą privalomą laisvės atėmimo bausmės dalį. Pravieniškių PN-AK 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštu atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, pažymėjusi, kad pareiškėjui lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos netaikomas pagal BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktą. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Pravieniškių PN-AK 2020 m. rugpjūčio 18 d. rašte nurodytą atsisakymą tenkinti pareiškėjo prašymą taikyti lygtinį paleidimą pripažino pagrįstu.

Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, nesutikdamas su Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštuose išdėstytais atsakymais ir prašydamas įpareigoti Pravieniškių PN-AK taikyti jam lygtinį paleidimą. Kauno apylinkės teismas 2020 m. gruodžio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą, konstatavęs, kad pareiškėjas šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atlieka už nusikaltimus mažamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, todėl, atsižvelgiant į tai, kad sąvoka „nepilnametis“ apima ir sąvoką „mažametis“, laisvės atėmimo bausmę už tokio pobūdžio nusikaltimus atliekantiems nuteistiesiems pagal BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktą lygtinis paleidimas netaikomas. Kauno apygardos teismas 2021 m. sausio 27 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo skundą atmetė ir Kauno apylinkės teismo 2020 m. gruodžio 18 d. nutartį paliko galioti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 27 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar BVK 158 straipsnio „Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų netaikymas“ (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktas, kuriame nustatyta, kad lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų netaikomas asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui, neprieštarauja Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai.

5.1. Pareiškėjas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai iš esmės grindžia tuo, kad, pasak jo, pagal šį teisinį reguliavimą lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų netaikomas asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio, bet ne mažamečio, asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Pareiškėjo nuomone, teismams netinkamai interpretuojant ir taikant ginčijamą teisinį reguliavimą, jam netaikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos, dėl to jis yra kankinamas, žeminamas jo orumas.

Taigi iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis iš esmės abejoja ne ginčijamo BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punkto atitiktimi Konstitucijai, o kelia šios teisės normos aiškinimo ir taikymo klausimą, t. y. nesutinka su Kauno apylinkės teismo 2020 m. gruodžio 18 d. nutartyje ir Kauno apygardos teismo 2021 m. sausio 27 d. nutartyje pateiktu aiškinimu, kad sąvoka „nepilnametis“ apima ir sąvoką „mažametis“, todėl lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos pagal BVK 158 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 2 punktą netaikomas asmeniui, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus mažamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. KT115-A-S107/2020); teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą, arba institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus (inter alia 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. KT33-A-S32/2021, 2021 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. KT105-A-S96/2021); įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT3-A-S3/2021); nagrinėjamose bylose taikydami įstatymus, kitus teisės aktus, juose vartojamas sąvokas turi aiškinti nagrinėjantys bylas teismai (inter alia 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT45-A-S32/2019, 2021 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. KT35-A-S34/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.3. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-53/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė
                                                                      Gintaras Goda
                                                                      Vytautas Greičius
                                                                      Danutė Jočienė
                                                                      Vytautas Mizaras
                                                                      Algis Norkūnas
                                                                      Daiva Petrylaitė
                                                                      Janina Stripeikienė