Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-52/2021

2021 m. birželio 22 d. Nr. KT111-A-S102/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-52/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 111 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 346 straipsnio 1 dalis, 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl būsto kredito sutarties vykdymo. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2020 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą, konstatavęs, kad šiame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK nustatytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 21 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020, 2021 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. KT71-A-S65/2021).

5. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2021 m. balandžio 21 d., o galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl pareiškėjo įsiteisėjo 2020 m. lapkričio 18 d., konstatuotina, kad pareiškėjas praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą. Pareiškėjas nurodo, kad šį terminą jis praleido nežymiai, taip pat kad 2021 m. balandžio 19 d. gavęs Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. KT55-A-S52/2021 „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-219/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 8 d. sprendimas) iš esmės teikia pakoreguotą prašymą.

6.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2020 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. KT119-A-S110/2020, 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. KT34-A-S33/2021).

6.2. Pažymėtina, kad pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, nenurodė jokių aplinkybių, sutrukdžiusių ar atėmusių galimybę laiku ir tinkamai įgyvendinti jo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, kurios galėtų būti laikomos svarbiomis prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Paminėtina, kad Konstitucinis Teismas 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-219/2020 inter alia ištirti CPK 350 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstatavęs, kad ši prašymo dalis, nesant tyrimo dalyko, nežinybinga Konstituciniam Teismui.

8.1. Pažymėtina, kad pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su tais pačiais teismų sprendimais, kaip ir prašyme, dėl kurio priimtas Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 8 d. sprendimas. Taip pat pažymėtina, jog nors pareiškėjas teigia, kad prašydamas ištirti kitų CPK nuostatų atitiktį Konstitucijai nurodo (patikslina) ankstesnio prašymo tyrimo dalyką, iš prašymo matyti, kad jis pakartotinai kreipiasi į Konstitucinį Teismą iš esmės keldamas tuos pačius klausimus ir nesutikdamas su Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 8 d. sprendime padarytomis išvadomis dėl jo prašymo Nr. 1A-219/2020 priimtinumo, taigi prašo peržiūrėti šį Konstitucinio Teismo sprendimą, tačiau prašyme nenurodo jokių naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl šio Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

8.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020, 2021 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. KT69-A-S63/2021).

8.3. Vadinasi, net jei pareiškėjas nebūtų praleidęs Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino, būtų pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą kaip jau ištirtą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-52/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Vytautas Mizaras

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Janina Stripeikienė