Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-57/2021

2021 m. birželio 22 d. Nr. KT110-A-S101/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-57/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2021 m. kovo 15 d. nutartį, Kauno apygardos teismo 2021 m. balandžio 6 d. nutartis, 2021 m. balandžio 8 d. nutartį ir įpareigoti Kauno apygardos teismą tinkamai išspręsti pareiškėjo prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti.

2. Kauno apylinkės teismas 2021 m. kovo 15 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti baudžiamojoje byloje netenkino, atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą ir jį grąžino pareiškėjui. Kauno apygardos teismas neskundžiamomis 2021 m. balandžio 6 d. nutartimis pareiškėjo pareiškimo dėl teisėjo nušalinimo ir prašymo dėl trijų teisėjų kolegijos sudarymo jo skundui nagrinėti netenkino. Kauno apygardos teismas neskundžiama 2021 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2021 m. kovo 15 d. nutarties atmetė ir šią nutartį paliko galioti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. gegužės 7 d.

 

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT81-A-S76/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT15-A-S15/2021); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2020 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. KT101-A-S95/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT177-A-S163/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas panaikinti Kauno apylinkės teismo 2021 m. kovo 15 d. nutartį, Kauno apygardos teismo 2021 m. balandžio 6 d. nutartis, 2021 m. balandžio 8 d. nutartį ir įpareigoti Kauno apygardos teismą tinkamai išspręsti pareiškėjo prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-57/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė

                                                                      Gintaras Goda

                                                                      Vytautas Greičius

                                                                      Danutė Jočienė

                                                                      Giedrė Lastauskienė

                                                                      Vytautas Mizaras

                                                                      Algis Norkūnas

                                                                      Daiva Petrylaitė

                                                                      Janina Stripeikienė