Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-49/2021

2021 m. birželio 22 d. Nr. KT109-A-S100/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-49/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 64straipsnis „Bausmės skyrimas bylą išnagrinėjus supaprastinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą“ (2013 m. liepos 2 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Iš pareiškėjo prašymo, jo priedų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 8 d. nuosprendžiu pareiškėjas nuteistas laisvės atėmimu. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 15 d. nuosprendžiu iš dalies pakeitė Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 8 d. nuosprendį, be kita ko, atsisakydamas tenkinti jo prašymą taikyti ginčijamą BK 641 straipsnį ir jo pagrindu vienu trečdaliu sumažinti laisvės atėmimo bausmę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. lapkričio 6 d. galutine ir neskundžiama nutartimi paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nuosprendį su pakeitimais.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. lapkričio 24 d. nutartimi atmetė pareiškėjo pareiškimą, kuriuo jis prašė atnaujinti baudžiamąją bylą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui išsiųstas 2021 m. vasario 22 d., Konstituciniame Teisme gautas 2021 m. balandžio 16 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BK 641 straipsnio (2013 m. liepos 2 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis galimą savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su jo baudžiamojoje byloje priimtais teismų sprendimais atsisakyti taikyti ginčijamą BK 641 straipsnį ir jo pagrindu vienu trečdaliu sumažinti pareiškėjui paskirtą laisvės atėmimo bausmę. 

7. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 311 straipsnio 1 dalį baudžiamąsias bylas dėl neįsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apeliacine tvarka nagrinėja apygardų teismai kaip apeliacinė instancija ir Lietuvos apeliacinis teismas. Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka nagrinėja bylas dėl įsiteisėjusių nuosprendžių ar nutarčių, priimtų pirmosios instancijos teismuose ir apeliacinės instancijos teismuose apeliacine tvarka.

8. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktą Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą turi būti pasinaudojęs visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, turi būti priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas.

Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktas negali būti aiškinamas kaip reikalaujantis, kad, priėmus galutinį ir neskundžiamą teismo sprendimą byloje, asmuo, prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, būtų pasinaudojęs proceso atnaujinimo galimybe (2020 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. KT119-A-S110/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT164-A-S151/2020).

9. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis visas bendrąsias (įprastas) savo konstitucinių teisių ir laisvių teisinės gynybos priemones išnaudojo 2018 m. lapkričio 6 d., kai išnagrinėjus jo baudžiamąją bylą kasacine tvarka buvo priimta ir įsiteisėjo galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuria, be kita ko, pritarta Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nuosprendyje padarytai išvadai, jog pareiškėjo prašymas taikyti BK 641 straipsnį ir jo pagrindu sumažinti paskirtą laisvės atėmimo bausmę netenkintinas, o ne tada, kai pasinaudojus išimtiniu baudžiamosios bylos atnaujinimo institutu buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 24 d. nutartis atmesti pareiškėjo pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo.

10. Taigi pareiškėjo prašyme nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta išnagrinėjus pareiškėjo pareiškimą atnaujinti baudžiamąją bylą, nelaikytina Konstitucinio Teismo įstatymo 65  straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkte nurodytu galutiniu ir neskundžiamu sprendimu, todėl nevertintina sprendžiant pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą.

11. Kaip minėta, galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta išnagrinėjus pareiškėjo kasacinį skundą, įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 6 d., t. y. anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.

12. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2020 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. KT136-A-S125/2020, 2021 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. KT98-A-S90/2021).

13. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui. 

14. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-49/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė

                                                                    Gintaras Goda

                                                                    Vytautas Greičius

                                                                    Danutė Jočienė

                                                                    Giedrė Lastauskienė

                                                                    Vytautas Mizaras

                                                                    Algis Norkūnas

                                                                    Daiva Petrylaitė

                                                                    Janina Stripeikienė