Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-35/2021

2021 m. birželio 17 d. Nr. KT106-A-S97/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-35/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (toliau – Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas) prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu, be kita ko, atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo prašymą įpareigoti Kėdainių rajono savivaldybės administraciją už pareiškėjo valdomą žemės sklypą skaičiuoti žemės, o ne žemės nuomos mokestį, perskaičiuoti mokestį už visą laikotarpį nuo tada, kai buvo skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, ir žemės nuomos mokesčio permoką grąžinti pareiškėjui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. lapkričio 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 23 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo pripažinti, kad Konstitucijai prieštarauja Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas, pagal kurio 1 punktą valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos mokestį, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai.

5.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas nurodo, jog prašo ištirti Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo atitiktį Konstitucijai, iš jo prašymo matyti, kad jis nesutinka su dėl jo priimtuose teismų sprendimuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų vertinimu, t. y. su Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendime ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 25 d. nutartyje padarytomis išvadomis, kad nenustačius duomenų, patvirtinančių pareiškėjo valdomo žemės sklypo įgijimą nuosavybės teise, pareiškėjas nelaikytinas žemės sklypo savininku ir jo naudojamas sklypas negali būti žemės mokesčio objektu, taip pat kad pareiškėjas laikytinas valstybinės žemės sklypo naudotoju, kurio pareiga mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, be kita ko, įtvirtinta Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo 1 punkte.

5.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas, nesutikdamas su dėl jo priimtais teismų sprendimais, iš esmės kelia Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo taikymo klausimą, o ne prašo ištirti jo atitiktį Konstitucijai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT157-A-S144/2020, 2021 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. KT64-A-S59/2021).

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-35/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė

                                                                       Gintaras Goda

                                                                       Vytautas Greičius

                                                                       Giedrė Lastauskienė

                                                                       Vytautas Mizaras

                                                                       Algis Norkūnas

                                                                       Daiva Petrylaitė

                                                                       Janina Stripeikienė