Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-33/2021

2021 m. birželio 8 d. Nr. KT101-A-S92/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-33/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. KT6-A-S6/2021 „Dėl prašymo Nr. 1A-169/2020 dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimas), pakartotinai nagrinėti prašymą Nr. 1A-169/2020 ir priimti naują sprendimą.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, jei būtų laikoma, kad jis praleistas.

2. Konstitucinis Teismas 2021 m. sausio 8 d. sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymo Nr. 1A-169/2020 dalį, kurioje prašyta ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, konstatavęs, kad pareiškėjas dėl nurodyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai ir įstatymams jau yra kreipęsis į Konstitucinį Teismą su prašymu ir dėl šio prašymo priimtinumo tebegalioja Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020 ,,Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-107/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas). Konstitucinis Teismas 2021 m. sausio 8 d. sprendimu taip pat atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymo Nr. 1A-169/2020 dalį, kurioje prašyta ištirti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkto atitiktį Konstitucijai, padaręs išvadą, kad šis pareiškėjo prašymas traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą, tačiau minėtame pareiškėjo prašyme nenurodyta naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo. Likusią pareiškėjo prašymo Nr. 1A-169/2020 dalį – dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkto atitikties Konstitucijai – Konstitucinis Teismas 2021 m. sausio 8 d. sprendimu grąžino pareiškėjui, pažymėjęs, kad pareiškėjas Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. spalio 9 d. potvarkyje Nr. 2A-248 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ (toliau – Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. spalio 9 d. potvarkis) nustatytu laiku Konstituciniam Teismui nepateikė papildomos informacijos, taigi šios prašymo dalies trūkumų nepašalino.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 19 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimą, nes, pareiškėjo teigimu, priimdamas minėtą sprendimą Konstitucinis Teismas nežinojo esminių aplinkybių, galėjusių lemti kitokio sprendimo priėmimą.

5.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

Pažymėtina, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo. Toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020).

5.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2021 m. sausio 8 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

Pareiškėjas, be kita ko, nurodo, kad jam nebuvo įteiktas Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. spalio 9 d. potvarkis, todėl jis negalėjo pašalinti prašymo Nr. 1A-169/2020 dalies trūkumų.

Pabrėžtina, kad Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. spalio 9 d. potvarkis registruotu laišku buvo išsiųstas pareiškėjo prašyme Nr. 1A-169/2020 nurodytu gyvenamosios vietos adresu. Šis potvarkis buvo teikiamas nurodytu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 631 punktu (2019 m. rugsėjo 5 d. redakcija), pagal kurį prašyme turi būti nurodytas procesinių dokumentų įteikimo pareiškėjui adresas. AB Lietuvos pašto duomenimis, pašto kurjeris nurodytu adresu pareiškėjo nerado, todėl 2020 m. spalio 13 d. paliko pranešimą apie pareiškėjo vardu gautą registruotą laišką ir galimybę jį atsiimti Kauno 22-ajame pašte, esančiame [duomenys neskelbiami]. Iš AB Lietuvos pašto teikiamos informacijos matyti, kad pareiškėjas minėtos siuntos per nustatytą vieno kalendorinio mėnesio siuntų saugojimo terminą neatsiėmė. Ši informacija, be kita ko, Konstituciniam Teismui buvo žinoma priimant Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimą.

Vadinasi, tai, kas nurodyta pareiškėjo, nelaikytina nauja, Konstituciniam Teismui nežinoma aplinkybe, dėl kurios Konstitucinis Teismas būtų galėjęs priimti kitokio turinio sprendimą.

Šiame kontekste taip pat paminėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2020 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. KT119-A-S110/2020, 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. KT209-A-S192/2020).

5.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. 

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjo keliamas klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas (inter alia 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT68-A-S63/2020, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. KT97-A-S92/2020).

5.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimą.

6. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2021 m. sausio 8 d. sprendimą, nėra pagrindo svarstyti ir kitų pareiškėjo prašymų – pakartotinai nagrinėti prašymą Nr. 1A-169/2020 ir priimti naują sprendimą, atnaujinti praleistą Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7. Atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį ir jo priedus, kreipimosi į Konstitucinį Teismą pakartotinumą, šis prašymas gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2021).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-33/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                Elvyra Baltutytė

                                                                        Gintaras Goda

                                                                        Vytautas Greičius

                                                                        Danutė Jočienė

                                                                        Giedrė Lastauskienė

                                                                        Algis Norkūnas

                                                                        Daiva Petrylaitė

                                                                        Janina Stripeikienė

                                                                        Dainius Žalimas