Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-41/2021

2021 m. birželio 7 d. Nr. KT97-A-S89/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-41/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. sausio 20 d. nutarties atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu akcinės bendrovės generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 17 d. įsakymą, kuriuo pareiškėjas buvo atleistas iš darbo.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. spalio 17 d. sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta vertinti pareiškėjo atleidimo iš darbo teisėtumą, panaikinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. sausio 20 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2021 m. kovo 25 d. priėmė sprendimą Nr. KT48-A-S45/2021, kuriuo atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. sausio 20 d. nutartį ir pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu akcinės bendrovės generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 17 d. įsakymą.

Vadinasi, pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pakartotinai ir pateikė tapatų (analogišką) prašymą, kuriame keliamo klausimo priimtinumas jau yra įvertintas nurodytame Konstitucinio Teismo sprendime.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. 

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, jeigu tapataus (analogiško) prašymo priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT14-A-S14/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT192-A-S177/2020, 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. KT211-A-S194/2020).  

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

8. Pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pakartotinis kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT14-A-S14/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT192-A-S177/2020, 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. KT211-A-S194/2020).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-41/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė

                                                                      Gintaras Goda

                                                                      Vytautas Greičius

                                                                      Danutė Jočienė

                                                                      Giedrė Lastauskienė

                                                                      Algis Norkūnas

                                                                      Daiva Petrylaitė

                                                                      Janina Stripeikienė

                                                                      Dainius Žalimas