Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-55/2021

2021 m. birželio 3 d. Nr. KT95-A-S87/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-55/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4.80 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 14 d. sprendimu, kuriuo inter alia pareiškėjui atidalyta jam priklausanti dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 24 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 14 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gruodžio 30 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 29 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjas abejoja CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkto, kuriame nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno iš jų vardu, taip pat CK 4.80 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, atitiktimi Konstitucijai.

5.1. Pareiškėjo abejonės nurodytų CK nuostatų atitiktimi Konstitucijai grindžiamos tuo, kad, jo teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 4.80 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir toks teismo sprendime pateiktas aiškinimas prieštarauja Konstitucijai, nes teismas negalėjo jo sutuoktinės už asmenines lėšas įsigytos nuosavybės po santuokos sudarymo pripažinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, ypač kai ta nuosavybė yra įregistruota tik sutuoktinės vardu. Pareiškėjas nurodo, kad pagal CK 3.88 straipsnio 3 dalį bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai, o šiuo atveju taip nebuvo, tad teismas neteisingai sutuoktinės įsigytą nuosavybę laikė bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Kadangi, pasak pareiškėjo, jam nepriklauso teismo sprendimu atidalytos nuosavybės dalis, teismas pagal CK 4.88 straipsnio 1 dalį negalėjo jo pripažinti atsakovu byloje dėl bendrosios dalinės nuosavybės dalies atidalijimo.

5.2. Konstatuotina, kad iš pareiškėjo prašymo ir jame pateiktų teiginių matyti, jog pareiškėjas abejoja ne ginčijamų CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 4.80 straipsnio 1 dalies nuostatų atitiktimi Konstitucijai, o kelia šių normų aiškinimo ir taikymo teismų praktikoje klausimą, t. y. nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 14 d. sprendime pateiktu faktiniu bylos aplinkybių vertinimu.

5.3. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT141-A-S130/2020, 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. KT33-A-S32/2021). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. KT147-A-S136/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT160-A-S147/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.4. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

5.5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-55/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė
                                                                       Gintaras Goda
                                                                       Vytautas Greičius
                                                                       Danutė Jočienė
                                                                       Algis Norkūnas
                                                                       Daiva Petrylaitė
                                                                       Janina Stripeikienė
                                                                       Dainius Žalimas