Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-42/2021

2021 m. birželio 3 d. Nr. KT93-A-S85/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-42/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja Konstitucinio Teismo prašo išaiškinti privačių miškų savininkų teisių ir pareigų saugant, prižiūrint ir ugdant mišką turinį.

2. Valstybinė miškų tarnyba 2020 m. rugsėjo 18 d. priėmė nutarimą administracinio nusižengimo byloje, kuriuo pareiškėjai paskyrė baudą už Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (2001 m. balandžio 10 d. redakcija) 9 straipsnio 6 dalies, 7 dalies (2016 m. balandžio 14 d. redakcija) pažeidimą, t. y. už savavališką medžių kirtimą privačiame miške ir už savavališkai iškirstų medžių išvežimą be leidimo. Panevėžio apylinkės teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą dėl minėto Valstybinės miškų tarnybos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, 2020 m. gruodžio 22 d. nutartimi šio pareiškėjos skundo netenkino. Panevėžio apygardos teismas galutine ir neskundžiama 2021 m. vasario 15 d. nutartimi netenkino pareiškėjos apeliacinio skundo ir Panevėžio apylinkės teismo 2020 m. gruodžio 22 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 13 d.

 

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT172-A-S158/2020). Prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT75-A-S61/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT3-A-S3/2021).

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad aiškinti teisės normos esmę yra valstybės institucijos, taikančios įstatymą, pareiga (inter alia 2011 m. spalio 25 d. nutarimas, 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT3-A-S3/2021); prašymai išaiškinti, kaip turi būti taikomos įstatymo (ar kito teisės akto) nuostatos, yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2011 m. lapkričio 16 d., 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimai, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT3-A-S3/2021).

6. Kaip minėta, pareiškėja prašo išaiškinti privačių miškų savininkų teisių ir pareigų saugant, prižiūrint ir ugdant mišką turinį. Iš pareiškėjos prašymo matyti, jog ji nesutinka su dėl jos priimtuose teismų sprendimuose pateiktu vertinimu, kad pareiškėja pažeidė Miškų įstatymo (2001 m. balandžio 10 d. redakcija) 9 straipsnio 6 dalyje, 7 dalyje (2016 m. balandžio 14 d. redakcija) nustatytus reikalavimus, t. y. neturėdama nustatyta tvarka išduoto leidimo, nepateikusi pranešimo apie ketinimą kirsti mišką, ji savavališkai iškirto medžius ir neturėdama leidimo juos išvežė. Pareiškėjos teigimu, jos veiksmai kertant medžius buvo teisėti, nedarantys žalos aplinkai, nes buvo atsižvelgta, be kita ko, į Miškų įstatyme (2001 m. balandžio 10 d. redakcija) įtvirtintą pareigą apsaugoti mišką nuo kenkėjų.

Konstatuotina, kad iš pareiškėjos prašymo ir jame pateiktų teiginių matyti, jog pareiškėja kelia Miškų įstatymo (2001 m. balandžio 10 d. redakcija) aiškinimo ir taikymo praktikoje klausimą.

7. Vadinasi, pareiškėjos prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-42/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė
                                                                    Gintaras Goda
                                                                    Vytautas Greičius
                                                                    Danutė Jočienė
                                                                    Algis Norkūnas
                                                                    Daiva Petrylaitė
                                                                    Janina Stripeikienė
                                                                    Dainius Žalimas