Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-36/2021

2021 m. birželio 3 d. Nr. KT92-A-S84/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-36/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Utenos apylinkės teismo 2018 m. vasario 22 d. sprendimo, Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutarties, priimtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis, atitiktį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 daliai.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo terminą.

2. Utenos apylinkės teismas 2018 m. vasario 22 d. sprendimu atmetė pareiškėjo ieškinį dėl buvusio pastato pamatų, žemės sklypo ribų ir servituto nustatymo. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi Utenos apylinkės teismo 2018 m. vasario 22 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. vasario 7 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 30 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT96-A-S91/2020, 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT49-A-S46/2021). Taip pat pažymėtina, kad įstatymo ir tarptautinės sutarties nuostatų kolizija yra teisės taikymo klausimas (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. KT111-A-S103/2020, 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT47-A-S44/2021); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės taikymo klausimų (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT61-A-S56/2020, 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT47-A-S44/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2020 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. KT134-A-S124/2020, 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT62-A-S57/2021).

Vadinasi, net jei pareiškėjas prašytų ištirti atitiktį Konstitucijai tų Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu buvo priimtas Utenos apylinkės teismo 2018 m. vasario 22 d. sprendimas, Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

10. Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą kaip nežinybingą, jo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nesvarstytinas (inter alia 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT34-A-S31/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT94-A-S89/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT145-A-S134/2020).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-36/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė
                                                                      Gintaras Goda
                                                                      Vytautas Greičius
                                                                      Danutė Jočienė
                                                                      Algis Norkūnas
                                                                      Daiva Petrylaitė
                                                                      Janina Stripeikienė
                                                                      Dainius Žalimas