Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-29/2021

2021 m. birželio 3 d. Nr. KT90-A-S82/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-29/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 daliai (2019 m. kovo 21 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktas (2019 m. liepos 16 d. redakcija), 70 straipsnio 1 dalis (2019 m. liepos 16 d. redakcija) tiek, kiek šiomis nuostatomis, pasak pareiškėjo, praleidus prašymo dėl teisės akto atitikties Konstitucijai pateikimo Konstituciniam Teismui terminą ir kartu nepateikus prašymo šį terminą atnaujinti, apribota galimybė iš naujo kreiptis į Konstitucinį Teismą su tuo pačiu prašymu.

2. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. KT192-A-S177/2020 ,,Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-177/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas). Juo Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, konstatavęs, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pakartotinai ir pateikė tapatų (analogišką) prašymą, kuriame keliamo klausimo priimtinumas jau yra įvertintas Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendime Nr. KT164-A-S151/2020 ,,Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-146/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas). Tai nurodęs Konstitucinis Teismas nesvarstė pareiškėjo pateikto prašymo atnaujinti praleistą Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; šiame kontekste Konstitucinis Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendime, pareiškėjas, pirmą kartą kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, nepateikė prašymo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 12 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja: 

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo ištirti Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punkto (2019 m. liepos 16 d. redakcija), 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai priimtinumo, pažymėtina, kad nors pareiškėjas ginčija šių nuostatų atitiktį Konstitucijai, tačiau iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis iš esmės nesutinka su Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 12 d. sprendime dėl pareiškėjo prašymo ištirti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai priimtinumo padarytomis išvadomis, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pakartotinai ir pateikė tapatų (analogišką) prašymą, kuriame keliamo klausimo priimtinumas jau yra įvertintas Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendime, taip pat kad minėtu pagrindu atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą, jo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nesvarstytinas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas ištirti Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punkto (2019 m. liepos 16 d. redakcija), 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) konstitucingumą traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimą.

5.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo. Toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. KT22-A-S22/2021).

5.2. Pažymėtina, kad pareiškėjo prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimų peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

5.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjo keliamas klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas (inter alia 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT68-A-S63/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2021, 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. KT22-A-S22/2021).

6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-29/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė
                                                                       Gintaras Goda
                                                                       Vytautas Greičius
                                                                       Danutė Jočienė
                                                                       Algis Norkūnas
                                                                       Daiva Petrylaitė
                                                                       Janina Stripeikienė
                                                                       Dainius Žalimas