Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-23/2021

2021 m. birželio 3 d. Nr. KT89-A-S81/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-23/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 29 straipsnio, 30 straipsnio 1 dalies, 33 straipsnio 2 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus VPK) atsisakymu surengti spaudos konferenciją ir viešai pranešti, kad pareiškėjui pateikti įtarimai dėl nusikalstamos veikos nepasitvirtino.

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus VPK surengti spaudos konferenciją, taip pat atnaujinti terminą skundui paduoti dėl to, kad Vilniaus VPK rašte, kuriuo atsisakyta surengti spaudos konferenciją, nebuvo nurodyta to rašto apskundimo tvarkos. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti netenkino ir skundą priimti atsisakė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutartimi pareiškėjo atskirasis skundas atmestas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 14 d. nutartis palikta nepakeista.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 8 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjas abejoja, ar Konstitucijai neprieštarauja ABTĮ 29 straipsnio, 30 straipsnio 1 dalies, 33 straipsnio 2 dalies nuostatos, kuriose nustatyti skundų padavimo administraciniam teismui terminai, praleisto termino atnaujinimo pagrindai, taip pat atsisakymo priimti skundą administraciniame teisme pagrindai, inter alia jei skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

5.1. Pareiškėjo nuomone, ABTĮ turėtų būti nustatyta, kad skundo padavimo administraciniam teismui terminas turi būti atnaujinamas, kai viešojo administravimo subjektas nevykdo pareigos nurodyti įstatymo nustatytos administracinio sprendimo apskundimo tvarkos ir termino, nes tai, jo nuomone, yra objektyvi praleisto termino skundui paduoti aplinkybė. Pareiškėjas nurodo, kad svarbių priežasčių, dėl kurių praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, sąvoka nėra apibrėžta jokiais konkrečiais įstatyme įtvirtintais kriterijais. Pareiškėjas teigia, jog tai, kad viešojo administravimo subjektas priimtame sprendime nenurodė įstatymo nustatytos šio sprendimo apskundimo tvarkos ir termino privačiam asmeniui, neužtikrina teisingumo principo įgyvendinimo. Teismas turėtų užtikrinti silpnesnės santykio su viešojo administravimo subjektu šalies – privataus asmens – apsaugą, atsižvelgti į susiklosčiusių aplinkybių visumą, taigi toks, pareiškėjo teigimu, netinkamas teismo sprendimas dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo užkirto galimybę apginti viešojo administravimo subjekto veiksmais pažeistas pareiškėjo teises ir laisves.

5.2. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutartyje konstatuota, kad, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis; svarbi priežastis, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, turi būti išskirtinė, objektyvi, nuo asmens valios nepriklausanti aplinkybė. Šioje nutartyje taip pat nurodyta, jog, sprendžiant klausimą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, aplinkybė, kad viešojo administravimo subjektas individualiame administraciniame akte tinkamai neišaiškino jo apskundimo tvarkos, turi būti vertinama atsižvelgiant į byloje reikšmingų aplinkybių visumą; nurodyta ir tai, kad pareiškėjas nesiaiškino Vilniaus VPK rašto apskundimo tvarkos, taigi pasirinko pasyvų savo teisių gynimo būdą, todėl veikė nerūpestingai ir tokių veiksmų (neveikimo) negalima laikyti objektyvia termino skundui paduoti praleidimo aplinkybe.

5.3. Konstatuotina, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su teismų sprendimuose pateiktu jo nurodytų aplinkybių vertinimu, t. y. tuo, jog tai, kad Vilniaus VPK rašte nebuvo nurodyta jo apskundimo tvarka, nėra laikytina svarbia ir objektyvia priežastimi atnaujinti praleistą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Vadinasi, pareiškėjas kelia ne nurodytų ABTĮ nuostatų konstitucingumo klausimą, o kvestionuoja teismų sprendimus ir juose pateiktą šių nuostatų aiškinimą ir taikymą, t. y. kelia nurodytų ABTĮ nuostatų dėl termino skundui paduoti, jo atnaujinimo ir administracinio teismo atsisakymo priimti skundą taikymo klausimą.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų (inter alia 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. KT33-A-S32/2021, 2021 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. KT66-A-S61/2021); teisės taikymo klausimus sprendžia institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus; įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT3-A-S3/2021); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT45-A-S32/2019, 2021 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. KT35-A-S34/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti nurodytų ABTĮ nuostatų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-23/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė
                                                                     Gintaras Goda
                                                                     Vytautas Greičius
                                                                     Danutė Jočienė
                                                                     Algis Norkūnas
                                                                     Daiva Petrylaitė
                                                                     Janina Stripeikienė
                                                                     Dainius Žalimas