Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-22/2021

2021 m. birželio 3 d. Nr. KT88-A-S80/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-22/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK) tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, nenustatyta asmens, pranešusio apie galimą administracinį nusižengimą, teisė skųsti atsisakymą pradėti administracinio nusižengimo teiseną, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, pilietinės visuomenės principams.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybą, prašydamas pradėti administracinio nusižengimo teiseną pagal jo pranešimą ir informuoti jį apie priimtą sprendimą. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba 2020 m. rugpjūčio 11 d. raštu pareiškėją informavo apie tai, kad jo pranešimas dėl galimai padaryto administracinio nusižengimo buvo gautas ir kad jam, kaip liudytojui, nėra numatyta galimybė susipažinti su bylos medžiaga ar gauti informaciją apie bylos tyrimo eigą.

Pareiškėjas, be kita ko, nurodęs, kad teisė gauti informaciją apie administracinio nusižengimo teisenos (ne)pradėjimą yra neatsiejama nuo teisės skųsti atsisakymą pradėti administracinio nusižengimo teiseną įgyvendinimo, su skundu dėl minėto Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2020 m. rugpjūčio 11 d. rašto kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. lapkričio 5 d. nutartimi, be kita ko, nenustatęs „tiesioginio pareiškėjo suinteresuotumo – įtakos jo teisinei padėčiai, net ir netiesiogiai susiejus skunde pabrėžiamą teisę gauti pranešimą apie teisenos pradėjimą ar nepradėjimą, su teise apskųsti teisenos nepradėjimą“, atmetė pareiškėjo atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja ANK tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, nenustatyta asmens, pranešusio apie galimą administracinį nusižengimą, teisė skųsti atsisakymą pradėti administracinio nusižengimo teiseną.

5.1. Pareiškėjo prašymas ištirti ANK atitiktį Konstitucijai iš esmės grindžiamas tuo, kad, pasak jo, formaliai neįtvirtinus pranešėjo teisės skųsti atsisakymą pradėti administracinio nusižengimo teiseną, teismas pakeičia įstatymų leidėją ir apie pranešėjo teisių buvimą / nebuvimą sprendžia savo nuožiūra; kai žala padaroma valstybei, – nėra kito subjekto nei pranešėjas, kuris galėtų apskųsti administracinio nusižengimo teisenos nepradėjimą; teisė kritikuoti neįgyvendinama, jei kritikuojantis negali pasiekti, kad kritikuojamas valstybės pareigūnas patirtų teisinę atsakomybę.

Iš šių teiginių matyti, kad pareiškėjas ne gina galimai pažeistas savo konstitucines teises ar laisves, bet siekia viešojo intereso apsaugos, inter alia, kito asmens galimai padaryto administracinio nusižengimo ištyrimo ANK nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad pareiškėjas savo prašyme nenurodo jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad kito asmens veika, kurios ištyrimo jis siekia, galimai buvo pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės. Priešingai, pareiškėjas nurodo, kad dėl galimo administracinio nusižengimo jis žalos nepatyrė. Kartu pažymėtina, kad, kaip matyti iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų, jam nebuvo užkirstas kelias apie kito asmens galimai padarytą administracinį nusižengimą pranešti institucijai, valstybės įgaliotai tirti tokius nusižengimus, t. y., pasak pareiškėjo, pasinaudoti viena iš pareigūnų darbo kritikos formų.

5.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą pateikdamas bendro pobūdžio prašymą ištirti ANK tiek, kiek nurodo, atitiktį Konstitucijai, o ne siekdamas apginti savo galimai pažeistas konstitucines teises ar laisves.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT70-A-S65/2020, 2020 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. KT134-A-S124/2020, 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. KT38-A-S36/2021); pagal Konstituciją jos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdami bendro pobūdžio prašymus ištirti jo kompetencijai priskirtų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2020 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. KT134-A-S124/2020, 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT183-A-S169/2020, 2021 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. KT73-A-S67/2021).

7. Vadinasi, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl ANK tiek, kiek nurodyta, atitikties Konstitucijai.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-22/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                  Elvyra Baltutytė

                                                                          Gintaras Goda

                                                                          Vytautas Greičius

                                                                          Danutė Jočienė

                                                                          Algis Norkūnas

                                                                          Daiva Petrylaitė

                                                                          Janina Stripeikienė

                                                                          Dainius Žalimas