Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-31/2021

2021 m. gegužės 27 d. Nr. KT80-A-S73/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-31/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatos.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas, kaip bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės kreditorius, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl šios bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, akcininkui padarytos žalos nustatymo ir atlyginimo. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimą atsisakė priimti, konstatavęs, be kita ko, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi pagal nemokumo administratoriaus prašymą jau yra pripažinęs minėtos bendrovės bankrotą tyčiniu.

Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi, Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atskirąjį skundą, prašydamas, be kita ko, atleisti nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo arba atidėti šio mokesčio mokėjimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. spalio 1 d. nutartimi netenkino šio pareiškėjo prašymo ir nustatė terminą trūkumams pašalinti, t. y. sumokėti žyminį mokestį. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. spalio 13 d. nutartimi, konstatavęs, kad pareiškėjas per nustatytą terminą nurodyto trūkumo nepašalino, nutarė pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarties laikyti nepaduotu ir pagal šį atskirąjį skundą pradėtą apeliacinį procesą nutraukti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 15 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT14-A-S14/2021).

6. Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina, kad pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, o pagal CPK 316 straipsnio 2 dalį, jeigu per nustatytą terminą neįvykdomi nutartyje nurodyti reikalavimai pašalinti nustatytus trūkumus, apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

Pagal CPK 335 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalį atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo skundžiamos nutarties priėmimo dienos, o kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos.

7. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. spalio 13 d. nutartimi, konstatavus, kad pareiškėjas per nustatytą terminą nepašalino trūkumo – nesumokėjo žyminio mokesčio, pareiškėjo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarties laikytas nepaduotu ir pagal šį atskirąjį skundą pradėtas apeliacinis procesas nutrauktas. Paminėtina, kad pareiškėjas šiame prašyme neginčija CPK nustatytos tvarkos, pagal kurią, kreipiantis į teismą, reikalaujama sumokėti žyminį mokestį.

Vadinasi, pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, neišnaudojo visų CPK nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir, laikydamasis CPK nustatytos tvarkos, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti.

8. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, neišnaudojęs visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir nebegalėdamas jų išnaudoti, asmuo pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT161-A-S148/2020, 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2021).

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-31/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė
                                                                     Gintaras Goda
                                                                     Vytautas Greičius
                                                                     Danutė Jočienė
                                                                     Giedrė Lastauskienė
                                                                     Daiva Petrylaitė
                                                                     Janina Stripeikienė
                                                                     Dainius Žalimas