Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-26/2021

2021 m. gegužės 27 d. Nr. KT79-A-S72/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-26/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 164 straipsnio tiek, kiek jame nustatyta baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką, atitiktį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 12 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BK 164 straipsnio tiek, kiek jame nustatyta baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką, atitiktį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Taigi pareiškėjas kelia įstatymo ir tarptautinės sutarties kolizijos klausimą.

5. Pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, įstatymo ir tarptautinės sutarties nuostatų kolizija yra teisės taikymo klausimas (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. KT111-A-S103/2020, 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT47-A-S44/2021); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės taikymo klausimų (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT61-A-S56/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT200-A-S184/2020); prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-26/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė
                                                                       Gintaras Goda
                                                                       Vytautas Greičius
                                                                       Danutė Jočienė
                                                                       Giedrė Lastauskienė
                                                                       Algis Norkūnas
                                                                       Daiva Petrylaitė
                                                                       Janina Stripeikienė
                                                                       Dainius Žalimas