Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-18/2021

2021 m. gegužės 27 d. Nr. KT78-A-S71/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-18/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.10 straipsnio (2015 m. kovo 26 d. redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-616 „Dėl Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. gruodžio 27 d. redakcija) (toliau – sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas civilinę bylą dėl pareiškėjos ir jos sutuoktinio santuokos nutraukimo ir susijusių teisinių pasekmių, 2018 m. sausio 8 d. nutartimi kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydamas inicijuoti procesą dėl pareiškėjos pripažinimo neveiksnia ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 8 d. sprendimu pareiškėja buvo pripažinta neveiksnia tam tikrose srityse ir tose srityse jai buvo nustatyta globa bei paskirtas globėjas. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. lapkričio 10 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 8 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. vasario 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. vasario 17 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti CK 2.10 straipsnio ,,Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje“ (2015 m. kovo 26 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

6.1. Pažymėtina, jog nors pareiškėja nurodo, kad prašo ištirti CK 2.10 straipsnio (2015 m. kovo 26 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, iš pareiškėjos prašymo visumos ir jo priedų matyti, kad iš esmės pareiškėja skundžia teismo veiksmus inicijuojant procesą dėl jos pripažinimo neveiksnia ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, taip pat teismo, teismo psichiatrų ekspertų, pareiškėjai paskirto globėjo veiksmus ir neveikimą, susijusius su darbingumo lygio pareiškėjai nenustatymu.

6.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT81-A-S76/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT15-A-S15/2021); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2020 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. KT101-A-S95/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT177-A-S163/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT24-A-S22/2020, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT123-A-S114/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT15-A-S15/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6.3. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

7. Pareiškėja taip pat prašo ištirti sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymo atitiktį Konstitucijai.

7.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams (inter alia 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT4-A-S4/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2020, 2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT31-A-S30/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7.2. Taigi ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-18/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                 Elvyra Baltutytė

                                                                         Gintaras Goda

                                                                         Vytautas Greičius

                                                                         Danutė Jočienė

                                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                                         Algis Norkūnas

                                                                         Daiva Petrylaitė

                                                                         Janina Stripeikienė

                                                                         Dainius Žalimas